اثبات اثر محافظتی ۲ دارو بر مسمومیت کبدی

در طرحی پژوهشی، اثر محافظتی دو دارو بر مسمومیت کبدی داروی استامینوفن در موش در اصفهان اثبات شد.

 

رییس دانشکده داروسازی وعلوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: این طرح پژوهشی حاصل تلاش پروین مزرعتی کارشناس ارشد سم شناسی با راهنمایی استاد محسن میناییان به شماره طرح تحقیقاتی 394787 به ثبت رسیده است.

 

عباس جعفریان افزود: استامینوفن دارویی ضد تب و ضد درد با دوزهای درمانی موثر وایمن بدون نیاز به نسخه فراوان استفاده و به راحتی تحمل می شود.

 

وی گفت: این درحالی است که مصرف این داور در دوزهای بالاتر از دوز درمانی و سمی منجر به آسیب کبدی وحتی مرگ می شود.

 

رییس دانشکده داروسازی وعلوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: متادوکسین و مونته لوکاست جز داروهایی هستند که اثرات محافظت کبدی آنها در دیگر نمونه های آسیب کبدی به اثبات رسیده است.

 

عباس جعفریان افزود: به همین منظور اثر محافظتی متادوکسین و مونته لوکاست بر روی سمیت کبدی القا شده ناشی از استامینوفن در موش مطالعه و حیوانات در هفت گروه شش تایی تقسیم بندی شدند بطوریکه گروه نخست آب مقطر، گروه دوم دوز مصرف سمی و حاد استامینوفن، گروه های درمانی دوز مصرف استامینوفن و دو ساعت بعد به ترتیب متادوکسین ، مونته لوکاست با دوز استیل سیستئین به صورت خوراکی دریافت کردند.

 

وی گفت: در پایان از حیوانات خون گیری و سطح آنزیم های کبدی در سرم اندازه گیری همچنین بافت کبدی برای مطالعات پاتولوژی و سطح مالون دی آلدئید و گلوتاتیون بافتی جداسازی شد.

 

رییس دانشکده داروسازی وعلوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: داده های بدست آمده برای گروههای مختلف به روش آنالیز واریانس یک طرفه مقایسه و در نتایج حاصل این مطالعه اثر محافظت کبدی متادوکسین و مونته لوکاست در سمیت کبدی حاد القا شده ناشی از استامینوفن در موش تایید شد.

 

عباس جعفریان گفت: اثر محافظتی متادوکسین ناشی از توانایی آن در برگرداندن ذخایر گلوتاتیون، خصوصیت آنتی اکسیدانی، حفظ هموستاز داخل سلولی، اثر آنتی نکروتیک، اثر آنتی فیبروتیک و اثرات ضد التهابی است.

 

وی افزود: همچنین مشخص شد اثر محافظتی مونته لوکاست ناشی از اثر ضد التهابی آن بوده که با مهار ترشح متغیرهای التهابی از شروع آبشار التهاب و در نتیجه از استرس اکسیداتیو جلوگیری می کند و با برگرداندن ذخایر گلوتاتیون با اثرات آنتی اکسیدانی در ارتباط است.