داروی جدید NitroSynapsin برای درمان اوتیسم

این مطالعه جدید که در انستیتو تحقیقات «Scripps» صورت گرفته است، نشان می دهد که داروی« NitroSynapsin» می تواند عدم تعادل پیام رسانی الکتریکی مغز را در همه اشکال اختلالات طیف اوتیسم(ASD) درمان کند.

 

اختلالات طیف اوتیسم یک اختلال تکوینی هستند که تنها در آمریکا، از هر 68 کودک یک نفر را تحت تاثیر قرار می دهند. مطالعاتی که از 1993 شروع شده و تا به امروز ادامه داشته اند نشان داده اند که ژنی به نام MEF2C فاکتور بسیار مهمی در تکوین مغز است.

 

مطالعات موشی نشان داده است که موتاسیون در ژن MEF2C مغزی که در تکوین اولیه مغز نقش دارد منجر به تولد نوزادهای موشی می شود که دچار ناهنجاری های شبه اوتیسمی در مغزشان هستند. ژن MEF2C پروتئین هایی را کد می کنند که خود در بیان ژن های بسیار دخیل هستند.

 

محققان این موش های مدل برای اوتیسم را برای سه ماه با NitroSynapsin تیمار کردند. این دارو یک ترکیب آمینوآدامانات نیترات مرتبط با آلزایمر است که مورد تایید FDA است. این ترکیب موجب کاهش پیام های تهییجی اضافی در مغز می شود و عدم تعادل در فعالیت های الکتریکی مغز را تنظیم می کند.

 

تست های رفتاری و شناختی این موش ها نیز حاکی از بهبود این عملکردها در این موجودات تیمار شده با NitroSynapsin بود. در گام بعد، محققین قصد دارند با استفاده از تکنولوژی سلول های بنیادی، مدل های مبتنی بر سلول را از سلول های پوستی کودکان مبتلا به اوتیسم تولید کنند و NitroSynapsin را روی آن تست کنند.

 

این دارو منجر به بهبود ناهنجاری های الکتریکی، رفتاری و مغزی در این مدل موشی شده است.