فارماکوکینتیک سرترالين

جذب گوارشي اين دارو آهسته است ولي درصورت مصرف با غذا، سرعت جذب و فراهمي زيستي آن افزايش مي يابد. پيوند پروتئيني آن خيلي زياد وحدود ۹۸درصد است. سرترالين دركبد متابوليزه میشود و بطور وسيع تحت تاثير عبور اوليه قرارميگيرد. نيمه عمر حذف آن ۲۶-۲۴ ساعت است ولي متابوليت فعال آن نيمه عمر ۱۰۲-۶۲ ساعت دارد. براي شروع اثر ضدافسردگي و ضدپانيك آن ۴-۲ هفته و براي اثر ضدوسواس آن ممكن است زمان بيشتري لازم باشد. درصورت مصرف يكبار در روز دارو، پس از ۷ روز به غلظت پايدار سرمي ميرسد. دارو بيشتر بصورت متابوليت از راه كليه و همچنين از راه مدفوع دفع میشود.

 

هشدارها:

۱- درموارد زير با احتياط فراوان تجويز شود:

:: عيب عملكرد كبد

:: بيماريهاي قلبي

:: سابقه حملات تشنجي

:: اختلالات انعقادي

:: گلوكوم با زاويه بسته

:: سابقه مانيا

۲- بي ضرري و اثربخشي اين دارو براي درمان افسردگي، اختلالات پانيك، موارد PTSD و اختلالات اضطرابي اجتماعي در كودكان اثبات نشده است.