مکانیسم اثر و عوارض دسموپرسین

اغلب کودکانی که ازدارو استفاده می کنند تاثیرآن را مانند کاهش روزهای خشک در طی هفته را به سرعت می بینند.

دسموپرسین یا مینیرین (MINIRIN) دارویی رایج دردرمان شب ادراری کودکان ونوجوانان می باشد.

 

دسموپرسین چیست ؟

دارویی است که برای درمان شب ادراری استفاده می شود.این دارو را می توانیم برای درمان های کوتاه مدت (مانند مسافرت ها و مهمانی های شب هنگام ) و یا حتی دوره های طولانی استفاده کرد.به صورت تقریبی از هر 10 نفر حدود7 نفر به  این دارو پاسخ درمانی مناسب می دهند. این دارو قبل از خواب استفاده می شودوبه دوشکل رایج وجوددارد:

– قرصی که باید بلعیده شود

– مِلت (Melt) که اززیر زبان جذب می شود وبعد وارد خون می شود

مزیت مِلت به نسبت قرص این است که جذب اولی بدلیل جذب اززیرزبان ،تحت تاثیرغذاهای موجوددرمعده قرارنمی گیرد

 

دسموپرسین چگونه کارمی کند؟

این داروباعث کاهش تولید ادرار درکلیه ها می شودودرنتیجه حجم ادراردر مثانه که محل ذخیره ادراراست کاهش می یابد. دسموپرسین درزمان خواب مصرف می شود.  وترجیحا ازیک ساعت مانده به مصرف داروفقط کمی آب مزمره شود وتا 8 ساعت بعدآب ومایعات نباید مصرف شود.

 

دسموپرسین چقدر در درمان شب ادراری تاثیر گذار است؟

اغلب کودکانی که ازدارو استفاده می کنند تاثیرآن را مانند کاهش روزهای خشک در طی هفته را بسرعت می بینند. درمواقع مقاومت به این دارو ،گاهی داروهای جایگزین توسط پزشک متخصص تجویزگردد.

 

مهمترین مزایای دسموپرسین چیست؟

بدلیل تاثیر سریعی که درکاهش تولید ادرار و در نتیجه افزایش تعدادشب های خشک میگذاردباعث ایجاد انگیزه مثبت و همراهی بیشتر او(کودک)در روند درمان می گردد. اگردرروزهای اولیه هیچگونه تاثیری نگذارد معمولا احتمال پاسخ دهی نهایی آن بسیارکم است.بااین وجود می توانیم دوزآن رازیادترکنیم. اگرازقرص آن استفاده می شود (که البته درکشورمان مدت هاست که وجودندارد ) آن را 1.5  ساعت بعدازشام استفاده نمایید.

 

مهمترین اثرات جانبی دسموپرسین چیست؟

درهمه بیماران تاثیرندارد. پس ازقطع آن بدنبال درمان موفقیت آمیز احتمال برگشت شب ادراری وجوددارد. احتمال درمان موفقیت آمیز با زنگ ادراری ازدسموپرسین بیشتراست.

 

این دارو چگونه و درچه زمانی استفاده می شود؟

درحال حاضربراساس پروتکل های درمانی هرمرکزی دراولویت اول یادوم قرار میگیرد. درواقع جایگاه آن با زنگ ادراری درحال تغییر است.  بخصوص دردرمان کودکانی که تمایل دارند پاسخ سریع بگیرند مانند مسافرت های اردویی مدارس ویا مهمانی که بیش از یک روز(باخوابیدن در منزل میزبان) همراه است. بایدزمان شروع آن یک هفته قبل ازتاریخ موردنظرباشد تا بهترین اثر آن را ببینیم. این دارودربچه های بالای 7 سال استفاده می شودالبته درمواردی خاص می توان درکودکان 5 یا 6 سال هم استفاده شود. این دارو درکودکانی که هنوز توانایی استفاده اززنگ ادراری راندارند نیز قدم اول درمان محسوب می شود. این داروحدودا برای سه تا شش ماه بصورت معمول استفاده می شود.

 

عوارض جانبی دسموپرسین

عوارض آن بسیار نادراست ولی گاهی سردرد،احساس بیمارگونه بودن ودردشکم از عوارض آن است. مهمترین عارضه این دارو بدلیل نوع تاثیرگذاری  آن است یعنی با توجه به تجمع آب بیشتردربدن،بامصرف آب بیش ازاندازه باعث کاهش سدیم خون وگاها تشنج میشود.اماباید خاطرنشان کرد این عارضه بسیارنادرو با رعایت اصول زیراحتمال آن بسیاربسیارنادراست:

– مصرف آب درعصر وشب محدود شود فقط درحد رفع تشنگی

– بیش از یک لیوان آب از2 ساعت مانده به مصرف تا 8 ساعت بعد استفاده نماید.

دسموپرسین نبایددرکودکانی که اسهال واستفراغ ویادچاربیماری شدیدهستند تا زمان بهبودی ازبیماری های استفاده شود.