عوارض جانبی Singulair

محققان دریافتند استفاده از داروی آسم Singulair (مونتلوکاست) با عوارض جانبی عصبی نظیر افسردگی، خشم، کابوس های شبانه و سردرد مرتبط است و مصرف Singulair،  احتمال افسردگی در کودکان و بزرگسالان مصرف کننده این دارو را حدود ۷ برابر بیشتر می کند و حتی رفتارهای تهاجمی نیز در کودکان مصرف کننده این دارو Singulair ۳۰ برابر بیشتر شود.

 

همچنین مطالعات نشان داده که احتمال اندیشه خودکشی در کودکان و بزرگسالان مصرف کننده این دارو ۲۰ برابر بیشتر و احتمال کابوس های شبانه ۲۲ برابر بیشتر است.