اثبات تاثیر دکسترومتورفان و پنتاروسین بر کاهش افسردگی

در طرحی پژوهشی در دانشکده داروسازی اصفهان تاثیر مصرف دارویی دکسترومتورفان و پنتازوسین بر کاهش افسردگی و پرخوری ناشی از پروژسترون در موش سوری ماده اثبات شد.

به گزارش نوین دارو به نقل از صدا و سیما رئیس دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: این طرح پژوهشی حاصل تلاش فرحناز شفیعی دکتری عمومی این دانشکده با راهنمایی استادان آزاده مصری پور و ولی الله حاج هاشمی به شماره طرح تحقیقاتی 394704 به ثبت رسیده است.

محسن میناییان افزود: دراین پژوهشی دارویی مشخص شد این داروها می توانند بر کاهش افسردگی و پرخوری ناشی از پروژسترون اثر بخشی مطلوبی داشته باشند.

فرحناز شفیعی پژوهشگر این دانشکده نیز، پروژسترون آنتاگونیست را گیرنده سیگما با مسوولیت نوسانات خلقی در زنان دانست و گفت: در نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شد حداقل بخشی از افسردگی ناشی از پروژسترون که در اثر آنتاگونیست گیرنده سیگما ایجاد می شود با مصرف این داروها که آگونیست های سیگما هستند برطرف می شود.

وی افزود: در این پژوهش مشخص شد حیوانات دریافت کننده پروژسترون در FSTبرای بیش از سه دقیقه بی تحرک بودند که نشان دهنده رفتار افسردگی است و داروهای دکسترومتورفان و پنتازوسین در شیوه ای مشابه با فلووکسامین موجب بهبود رفتار افسردگی در حیوانات شد.