روش جدید برای رهاسازی دارو در مغز

پژوهشگران با استفاده از نانوذرات لیپیدی موفق به رهاسازی دارو در تومور مغز موش‌های آزمایشگاهی شدند که با این راهبرد می‌توان سلول‌های سرطان مغز را با کمترین اثرجانبی از بین برد.

 

استفاده از نانوذرات لیپیدی برای درمان سرطان مغز در موش‌ها

لیپیدها گروهی از مواد آلی هستند که نقش ساختاری و ذخیره ای دارند و در آب حل نمی شوند.

محققان دانشگاه نورث‌وسترن نشان دادند که از نانوذرات می‌توان برای درمان تومور مغز استفاده کرد که در این راهبرد نانوذرات پلیمر لیپیدی برای رهاسازی مولکول‌ها به تومور استفاده شده‌است.

سلول‌های اولیه تومور مغز در مقابل درمان مقاومت نشان داده و درصورت زدایش از مغز دوباره رشد می‌کنند و نمی‌توان مانع رشد آنها شد. در حال حاضر روش‌های استانداردی نظیر جراحی، رادیودرمانی و شیمی‌درمانی برای مقابله با این بیماری موفق نبوده است، اما این گروه نشان دادند که نانوذرات می‌توانند برای این کار مفید باشند.

محققان سلول‌های تومور انسان را در مغز موش قرار داده و این نانوذرات حاوی siRNA را به آن تزریق کردند. siRNA رشته‌های کوتاهی از مولکول‌های RNA هستند که می‌توانند بیان پروتئین‌های تحریک کننده سرطان را کاهش دهند. این نانوذرات حاوی RNA مستقیم به تومور مغز تزریق شدند. محققان دریافتند که تزریق نانوذرات موجب توقف رشد تومور شده و نرخ زنده ماندن در موش‌ها افزایش می‌یابد.

سرطان مغز یکی از بیماری‌هایی است که درمان آن به دلیل تفاوت سلول‌های سرطانی از یک بیمار به بیمار دیگر بسیار دشوار است. در این راهبرد جدید امکان رهاسازی RNA به سلول سرطانی فراهم شده که این کار موجب جلوگیری از رشد تومور می‌شود.

می‌توان این روش درمانی را یک روش درمان شخصی نامید که متناسب با نیاز هر فرد می‌توان آن را به کار برد که براساس ژنتیک منحصر به فردی هر بیمار، باید یک روش خاص را برای او به کار گرفت که محققان معتقداند از این روش می‌توان برای روش‌های درمانی مختلف نظیر بیماری‌های سیستم مرکزی عصبی به کار برد که البته پیش از استفاده از این روش در انسان باید ارزیابی ایمنی انجام شود.

نانوپزشکی فرصت تازه‌ای برای درمان بیماری‌ها ایجاد می‌کند، به طوری که برای درمان سرطان مغز این روش بسیار مؤثر است.