عوارض آنتی‌هیستامین

عارضه‌ شايع‌ آن‌خواب‌آلودگي‌ است‌. اين‌ دارو مي‌تواندعوارض‌ آنتي‌كلينرژيك‌ مثل‌ خشكي‌ دهان ‌و تاري‌ ديد را همراه‌ داشته‌ باشد.

 

عارضه CINNARIZINE

خواب‌آلودگي‌، خشكي‌دهان‌، تاري‌ ديد، بثورات‌ جلدي‌، خستگي‌،سردرد و اختلالات‌ گوارشي‌ از عوارض‌جانبي‌ دارو هستند.

 

عارضه CLEMASTINE

عوارض‌ شايع‌ آن‌ شامل ‌خواب‌آلودگي‌ و غليظ شدن‌ ترشحات‌ نايژه‌ است‌

 

عارضه CYPROHEPTADINE HCI

عوارض‌ شايع‌ اين‌ داروخشكي‌ دهان‌، تاري‌ ديد، خواب‌آلودگي‌،غليظ شدن‌ ترشحات‌ نايژه‌ و افزايش‌ وزن‌مي‌باشند

 

عارضه DIMENHYDRINATE

خواب‌آلودگي‌، غليظ شدن‌ ترشحات‌ نايژه‌، تاري‌ ديد، دفع‌ مشكل‌ يا دردناك‌ ادرار، هيجان‌ و عصبانيت‌ ازعوارض‌ اين‌ دارو هستند.

 

عارضه DIPHENHYDRAMINE

عوارض‌ شايع‌ اين‌ داروعبارتند از گيجي‌، سردرد، عوارض‌پسيكوموتور، عوارض‌ ضد موسكاريني‌مانند خشكي‌ دهان‌، تاري‌ ديد و دوبيني‌ وعوارض‌ دستگاه‌ گوارشي‌

 

عارضه DIPHENHYDRAMINE COMPOUND

احتمال‌ تحريك‌ مخاط معده‌ و ايجاد ناراحتي‌ معده‌، بي‌اشتهايي‌، تهوع‌ واستفراغ‌ با مصارف‌ زياد آن‌ وجود دارد. دربيماران‌ با اختلال‌ كار كليه‌ ممكن‌ است‌عوارض‌ پوستي‌ و حساسيتي‌ افزايش‌ يابد.اين‌ دارو همچنين‌ بدليل‌ داشتن‌ ديفن‌هيدرامين‌ مي‌تواند عوارض‌ ضدموسكاريني‌ از خود نشان‌ دهد

 

عارضه HYDROXYZINE

خواب‌آلودگي‌ و خشكي ‌دهان‌ از عوارض‌ شايع‌ اين‌ دارو هستند

 

عارضه PROMETHAZINE HCI

خواب‌ آلودگي‌، هيجان‌،عصبانيت‌، بي‌قراري‌، از دست‌ دادن‌ مهارت ‌در انجام‌ كار يا بي‌ثباتي‌، حركات‌ پرشي‌ عضلات‌ سر و صورت‌، رعشه‌ و تكان‌ دادن‌ دست‌ها، تاري‌ ديد، كاهش‌ هوشياري ‌به‌ويژه‌ در كودكان‌، خشكي‌ دهان‌، احساس‌ از حال‌ رفتن‌ (كمي‌ فشار خون‌) و حساسيت‌ به‌ نور از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

 

عارضه TERFENADINE

مهمترين‌ عارضه‌ جانبي‌ اين‌دارو احتمال‌ بروز آريتمي‌ قلبي‌ است‌. اثرات ‌تسكيني‌ و ضدموسكاريني‌ آن‌ بسيار كم ‌است‌ و معمولا با مقادير مصرف‌ زياد ديده‌ مي‌شود