مکانیسم اثر پرازوسین

یکی از داروهای موجود در بازار پرازوسین است که درباره آن محبوبه خسروی نژاد، کارشناس ارشد و مسئول واحد اطلاع‌رسانی دارو مرکز بهداشت چنین می‌گوید: داروی پرازوسین از داروهایی است که برای درمان فشا‌رخون بالا مصرف می‌شود.

 

     مکانیسم اثر

پرازوسین یک داروی مهارکننده گیرنده الفا_ادرنژیک پس سیناپسی است که موجب انبساط عروق و کاهش مقاومت محیطی می‌شود ولی به‌طور‌کلی اثر کمی بر روی برون ده قلبی دارد. این دارو در نارسایی احتقانی قلب با کاهش مقاومت سیستمیک کاهش پیش بار و پس بار در نتیجه بهبود برون ده قلب عمل می‌کند؛ از مجرای گوارشی به خوبی جذب می‌شود و متابولیسم آن احتمالا کبدی است.نیمه عمر دارو 2_3 ساعت است که در نارسایی احتقانی قلب ممکن است به بیش از دو برابر برسد. اثر کاهنده فشار‌خون پس از یک نوبت مصرف دارو طی دو ساعت و در نارسایی احتقانی قلب خیلی سریع ظاهر می‌شود.زمان لازم برای رسیدن به حداکثر غلظت این دارو یک تا سه ساعت است و زمان لازم برای رسیدن به حداکثر اثر کاهنده فشار خون پس از مصرف یک نوبت واحد‌ دو تا چهار ساعت است. در نارسایی احتقانی قلب این زمان یک ساعت است و این دارو عمدتا از طریق صفرا و مدفوع دفع می‌شود.

 

     هشدارها

این دارو در بیماران مبتلا به بیماری‌های شدید قلبی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.در طول درمان نارسایی احتقانی قلب ممکن است نسبت به اثر پرازوسین تحمل ایجاد شود.اندازه‌گیری فشار خون در فواصل منظم طی مصرف دارو ضرورت دارد و مقدار مصرف دارو باید بر اساس پاسخ فشارخون و نیاز هر بیمار تنظیم شود. در ضمن این دارو باید حتی در مواقعی که احساس بهبودی می‌شود، نیز مصرف شود.این دارو افزایش فشار‌خون را درمان نمی‌کند و تنها آن را کنترل می‌کند بنابراین مصرف دارو ممکن است برای تمام عمر ضروری باشد.