آیا تجویز فلوکونازول در دوران شیردهی سازگار است؟

– اگرچه خطر فلوکونازول برای نوزادان شیرخوار که در معرض تماس با این دارو هستند هنوز مشخص نیست ولی ایمنی این دارو در دوران شیردهی گزارش شده است.

 

– در یک خانم شیرده که به دلیل ترک خوردن نوک سینه ناش از عفونت قارچی از فلوکونازول ( در ابتدا دوز 200 میلیگرم سپس 100 میلیگرم روزانه تا 15 روز، سپس 200 میلیگرم روزانه تا 15 روز ) استفاده می کرد، او با موفقیت به دو نوزاد شیرخوار خود، به مدت یک الی دو سال شیر داد و هیچ عارضه جانبی گزارش نشد.

 

– همچنین ایمنی این دارو در چندین مورد که مادران شیرده به دلیل مننژیت ناشی از گونه های کاندیدا از فلوکونازول تزریقی استفاده می کردند، گزارش شده است.

 

– بااین حال، ایمنی قطعی این دارو را نمی توان به طور کامل از این کیسهای گزارش شده، ارزیابی و برون یابی کرد.

 

– ولی به دلیل اینکه در نوزادان در معرض تماس با این دارو، هیچ گونه سمیت ناشی از فلوکونازول گزارش نشده است، احتمالا فلوکونازول در دوران شیردهی سازگار می باشد.

 

– آکادمی متخصصین اطفال آمریکا ( AAP )، فلوکونازول را در دوران شیردهی، سازگار اعلام می کند.

 

Drugs in Pregnancy & Lactation ( Briggs); A Refrence Guide to Fetal and Neonatal Risk,11th Edition.

 

 

 دکتر مهدی شاهمیرانی