دوز صحیح و موثر باکلوفن

– باکلوفن به صورت قرصهای 10 میلیگرم و 25 میلیگرم در بازار دارویی موجود می باشد.

 

– دوز توصیه شده شروع آن، 5 میلیگرم سه بار در روز می باشد.

 

– سپس هر سه روز، پنج میلیگرم به هر دوز اضافه میشود تا ماکزیمم 80 میلیگرم در روز ( 20 میلیگرم چهار بار روز).

 

5mg 3tmes for 3 days.

10mg 3times for 3 days.

15mg 3times for 3 days.

20mg 3times for 3 days.

20mg 4times (80mg/day).

 

– جذب دارو وابسته به دوز می باشد و با افزایش دوز، میزان و سرعت جذب کاهش پیدا می کند؛ بنابراین، دارو را با دوز پایین شروع کرده و به تدریج افزایش میدهیم.

 

– بخش زیادی از دارو بعد از گذشت تقریبا 4 ساعت از بدن حذف میشود ( نیمه عمر حذفی دارو 3.75 ساعت می باشد) ؛ بنابراین، تجویز آن در برخی نسخ از جمله: هر شب نصف عدد، هر شب یک عدد و… احتمالا برای بیمار موثر نخواهد بود.

 

Drug Facts and Comparisons 2016.

 

 

 دکتر مهدی شاهمیرانی