تایید داروی جدید در افزایش فشارخون سرخرگ ریوی

– سلکسی پگ ( selexipag ) که توسط سازمان غذا وداروی امریکا در 21 دسامبر سال 2015 تایید شد بعنوان محرک خوراکی یا اگونیست انتخابی گیرنده درون ریوی پروستاسیکلین عمل می ‌کند.

 

– این دارو بصورت بالقوه میتواند آغاز درمان با پروستاسیکلین وریدی را به تاخیر اندازد.

 

–  دراین تحقیق، محققان نتایج یک ازمایش روی این دارو درمقابل دارونما را گزارش میکنند که درچندمرکز انجام شده است و 159 بیمار را شامل میشود.

 

–  درابتدا حدود 80 درصد بیماران انتاگونیستهای گیرنده اندوتلین، مهارکننده های فسفودی استراز نوع 5 یا هردو را دریافت میکردند. درطی درمان، نقطه نهایی یعنی مرگ دربیمارانی که از سلکسی پگ استفاده میکردند درمقایسه با کسانیکه از دارونما استفاده میکردند بطور معناداری کمتر بود.

 

– بستری شدن های کمتر و پیشرفت کمتر نشانه های بیماری نیز بخشی از این تفاوت هستند؛ ولی میزان مرگ ومیر درهردو گروه مشابه بود

.

– این دارو خوراکی بوده و دوز شروع آن معمولا 200 میکروگرم دوبار درروز هست که دوز میتواند بتدریج افزایش پیدا کند و ماکزیمم دوز آن 1600میکروگرم دوبار در روز هست.

 

NEJM Journal Watch December 2015.

 

 

 دکتر مهدی شاهمیرانی