سیکلوفسفامید به صورت ویال حاوی پودر خشک 500 میلیگرمی، یک گرمی و دو گرمی در دسترس هست.

 

✔️ رقیق کردن:

 

– هر ویال را با 25، 50 یا 100 سی سی سدیم کلراید 0.9 درصد رقیق کنید.

 

– همچنین میتوان برای رقیق کردن آن از آب استریل برای تزریق، استفاده کرد ولی باید دوباره این محلول را با یک محلول سازگار انفوزیون وریدی، رقیق کرد.

 

– در هنگام رقیق کردنها، ویالها را به آرامی تکان دهید تا پودرها بطور کامل حل شوند؛ بازده این محلول، بدست آمدن یک محلول با غلظت 20mg/ml می باشد.

 

– سیکلوفسفامید به صورت محلول رقیق شده دارای pH=3-9 می باشد.

 

– سیکلوفسفامید رقیق شده با سدیم کلراید 0.9% ممکن است به صورت وریدی مستقیم یا انفوزیون وریدی، تزریق شود.

 

– ولی سیکلوفسفامید رقیق شده با آب استریل برای تزریق به دلیل اینکه خیلی هایپوتونیک است، نباید به صورت وریدی مستقیم تزریق شود و باید با یک محلول سازگار با قابلیت انفوزیون وریدی ( مانند سدیم کلراید 0.9درصد یا دکستروز 5 درصد) رقیق شود و سپس انفوزیون وریدی صورت بگیرد.

 

✔️ پایداری:

 

– ویالهای حاوی پودر خشک سیکلوفسفامید باید در دمای 25 درجه سانتی گراد یا پایین تر از آن نگهداری شوند. این ویالها بدون مواد نگهدارنده هستند؛ پس قابلیت استفاده چندین بار را ندارند به صورت مصرف یکبار ( single use ) قابلیت استفاده دارند.

 

– اگر محلول رقیق شده با سدیم کلراید 0.9% بلافاصله استفاده نشود، ممکن است تا 24 ساعت در دمای اتاق یا 6 روز در دمای یخچال، قابل نگهداری باشند.

 

– ولی محلول رقیق شده با آب استریل برای تزریق، قابلیت نگهداری ندارد و باید بلافاصله با یک محلول سازگار با قابلیت انفوزیون وریدی ( مانند سدیم کلراید 0.9% یا دکستروز 5% ) رقیق و سپس انفوزیون وریدی شود.

 

– زمان تام ( از زمان رقیق شدن دارو تا زمان تجویز دارو ) محلولهایی که با دکستروز 5% یا دکستروز 5%- سدیم کلراید 0.9% رقیق شده اند، اگر در دمای اتاق باشد نباید بیشتر از 24 ساعت بگذرد و اگر در دمای یخچال باشد نباید بیشتر از 36 ساعت بگذرد.

 

– زمان تام برای محلولهایی که با سدیم کلراید 0.45% رقیق شده اند، نباید بیشتر از 24 ساعت اگر در دمای اتاق باشد و یا بیشتر از 6 روز اگر در دمای یخچال باشد، بگذرد.

 

Handbook on Injectable Drugs, 19th Edition ( 2017 ).

 

 

 دکتر مهدی شاهمیرانی