بررسی تداخلات آتورواستاتین و جمفیبروزیل

آیا تجویز آتورواستاتین و جمفیبروزیل برای یک بیمار امکان پذیر است؟

 

 

تداخل استاتیتها با فیبراتها-بخش اول:

 

1. آپ تو دیت:

 

– تداخل آتورواستاتین و جمفیبروزیل جز گروه X است ( Avoid combination).

 

2. لکسی کامپ:

 

تداخل این دو جز گروه x هست که باید از تجویز همزمان این دو دارو باهم اجتناب شود.

 

شدت تداخل: ماژور

 

– قابلبت استناد و اعتماد  مطالعات ( reliability): عالی ( excellent).

 

راهکار لکسی کامپ:

 

 تجویز هم زمان این دو باید اجتناب شود . توصیه به استفاده از راهکارهای دیگر مثل استفاده از فنوفیبرات و یا نیاسین و یا سایر راهکارهای درمانی می شود؛ اگرچه ممکن است تعدیل دوز استاتین نیز برای برخی بیماران نیاز باشد.

 

Lexicomp Drug Interaction 2017.

 

3. تداخلات دارویی استاکلی:

 

تداخل فارماکوکینتیک این دو دارو به وضوح تایید شده است و با افزایش دوز ریسک میوپاتی و رابدومیولیز افزایش پیدا میکند. این تداخل دارویی با استاتینهای سیمواستاتین،لووستاتین،پراواستاتین بیشتر هست و با اتورواستاتین و پیتاواستاتین و روزواستاتین در حدمتوسط هست و با فلوواستاتین دیده نمیشود.

 

بنابراین مصرف همزمان استاتینها و جمفیبروزیل معمولا کنترااندیکه هست و باید اجتناب شود؛ بااین حال، اگر منافع دارو بر مضرات دارو غالب باشد ما میتوانیم از دوز پایین استاتین همراه با مانتیتورینگ دقیق بیمار (از لحاظ میوپاتی) استفاده کنیم.

 

در امریکا ماکزیمم دوز روزواستاتین همراه با جمفیبروزیل 10 میلیگرم هست و در انگلستان ماکزیمم دوز روزوواستاتین درصورت تجویز همزمان با جمفیبروزیل ، پنج میلیگرم هست و در هردو تجویز 40 میلیگرم روزواستاتین کنترااندیکه دارد. مانیتورینگ دقیق بیمار از لحاظ پایش انزیم کراتین کیناز در این بیماران توصیه میشود.

 

پس راهکار تداخلات دارویی استاکلی غیر از کنترااندیکه بودن این تداخل، این است که در صورت غلبه داشتن منافع بر مضرات و نداشتن گزینه درمانی دیگر، استفاده از دوز پایین استاتین همزمان با جمفیبروزیل هست.

 

 

تداخل استاتیتها با فیبراتها-بخش دوم:

طبق بیانیه تازه انجمن قلب آمریکا ( AHA )، تداخل استاتینها با سایر داروها ممکن است قابل پیشگیری باشد و شناسایی این تداخل میتواند از نیاز به بستری شدن غیرضروری جلوگیری کند.

 

براساس بیانیه تازه انجمن قلب آمریکا، این تداخل معمولا قابل پیشگیری است. بیانیه انجمن قلب امریکا، شامل یک سری جداول حاوی جزییات داروهایی است که عمدتا به همراه استاتینها مورد استفاده قرار میگیرند. این جداول، بیانگر تخمین میزان تداخلات، ویژگیهای فارماکوکینتیک استاتینهای موجود و رژیمهای جایگزین است.

 

بعنوان مثال، این جدول در مورد مصرف پراواستاتین با جمفیبروزیل هشدار میدهد، زیرا سبب دو برابر شدن مواجه کلی بدن با استاتین شده و از مصرف این ترکیب باید اجتناب شود، زیرا خطر سمیت عضلات را افزایش میدهد.

 

بر اساس به روزترین بیانیه انجمن قلب امریکا:

 

– تجویز همزمان آتورواستاتین و جمفیبروزیل: قابل قبول است اگر از نظر بالینی اندیکاسیون داشته باشد  و فنوفیبرات ( یا فنوفیبریک اسید) در دسترس نباشد و یا به هر دلیل، فنوفیبرات انتخاب ما نباشد.

 

– تجویز همزمان لوواستاتین و جمفیبروزیل: اجتناب شود ( Avoid Combination ).

 

– تجویز همزمان سیمواستاتین و جمفیبروزیل: اجتناب شود ( Avoid Combination ).

 

– تجویز همزمان پراواستاتین و جمفیبروزیل: اجتناب شود ( Avoid Combination ).

 

–  تجویز همزمان روزواستاتین و جمفیبروزیل: قابل قبول است اگر از نظر بالینی اندیکاسیون داشته باشد و فنوفیبرات ( یا فنوفیبریک اسید) در دسترس نباشد یا به هردلیل فنوفیبرات، انتخاب ما نباشد.

 

محققان در این بیانیه بر اهمیت مطالعه رژیم دارویی بیماران در هر مراجعه مخصوصا زمانیکه بیماران به همراه رژیم استاتینی از داروهای کاهنده فشار خون، آریتمی و دیگر داروهای قلبی-عروقی استفاده میکنند، تاکید دارند.

 

 

Stockley Drug Interaction Updated 2014.

 

دکتر مهدی شاهمیرانی