داروی SU9516 برای درمان دیستروفی عضلانی

این دارو که SU9516 نام دارد، نوع مختلفی از یک رویکرد درمانی را برای دیستروفی عضلانی دوشن ارائه می‌کند که یک بیماری عضلانی مخرب است و معمولا در کودکی شروع می‌شود و درمانی هم ندارد. به نظر می‌رسد که این دارو به فرایند ترمیم عضلانی سرعت می‌بخشد و موجب بهبود ساختار عضلانی می‌شود.

به گزارش نوین دارو به نقل از سپید محققین دانشگاه نوادا نشان داده‌اند که یک دارو که در اصل به‌طور غیرموفقیت‌آمیزی برای درمان سرطان طراحی شده بود، اینک می‌تواند نقش درمانی بالقوه برای دیستروفی عضلانی <Muscular dystrophy>دوشن(DMD) داشته باشد.   

 

این دارو که SU9516 نام دارد، نوع مختلفی از یک رویکرد درمانی را برای دیستروفی عضلانی دوشن ارائه می‌کند که یک بیماری عضلانی مخرب است و معمولا در کودکی شروع می‌شود و درمانی هم ندارد. به نظر می‌رسد که این دارو به فرایند ترمیم عضلانی سرعت می‌بخشد و موجب بهبود ساختار عضلانی می‌شود. در این مطالعه محققین بیش از 350000 ترکیب را مورد غربالگری قرار دادند و در نهایت SU9516 را انتخاب کردند. این ترکیب پیش از این برای درمان لوکمیا طراحی شده بود ولی در تست‌های مربوطه مورد تایید نهایی قرار نگرفته بود. اما در مطالعات آزمایشگاهی روی مدل آزمایشگاهی دیستروفی و مدل جانوری این بیماری، آنها نشان دادند که این ترکیب عملکرد عضلانی را بهبود می‌بخشد. داروی SU9516 موجب افزایش میزان تولید اینتگرین α7β1 در سلول‌های عضلانی موشی رشد یافته در آزمایشگاه می‌شود. افزایش تولید این اینتگرین موجب تشکیل سلول‌های عضلانی و فیبر از سلول‌های بنیادی عضلانی دیستروفی عضلانی دوشن می‌شود، که خود دلیل دیگری برای کارآمد بودن این دارو است. در نهایت تست‌های آزمایشگاهی نشان داد که SU9516، عملکرد عضلانی را بهبود می‌بخشد و موجب کاهش پیشرفت بیماری می‌شود.