تداخل لوودوپا و ویتامین B6

آیا بیماران مصرف کننده لوودوپا-کربی دوپا یا لوودوپا-بنسرازید می توانند مکملهای حاوی ویتامین B6 مصرف کنند؟

 

 

✔️ تداخل لوودوپا و ویتامین B6:

 

تداخل: گروه D ( لوودوپا به تنهایی)

شدت تداخل: ماژور

 

خلاصه تداخل: ویتامین B6 ممکن است باعث کاهش اثرات درمانی لوودوپا شود.

 

– استفاده از لوودوپا به تنهایی ( بدون مهارکننده های دوپادکربوکسیلاز) همراه با این ویتامین باید اجتناب شود و اگر به هردلیل استفاده شود، بیمار باید به دقت از لحاظ کاهش یا حذف اثرات درمانی لوودوپا مانیتور شود.

 

– لوودوپا در مغز توسط دوپا-دکربوکسیلاز به دوپامین تبدیل میشود. آین آنزیم در بافتهای دیگر نیز وجود دارد و لوودوپا را قبل از ورود به مغز تجزیه می کند. این تجزیه تحت تاثیر ویتامین B6 تسریع میشود ( در واقع، این ویتامین، کوانزیم آنزیم دوپادکربوکسیلاز می باشد ).

 

– مصرف همزمان کربی دوپا یا بنسرازید بعنوان مهارکننده آنزیم دوپا دوکربوکسیلاز ( DDI ) موجب میشود که آنزیم به کربی دوپا یا بنسرازید متصل و لوودوپا از تجزیه شدن مصون بماند؛ تاثیر ویتامین B6 بر این داروهای ترکیبی، ناچیز است و تداخل این ویتامین با این داروهای ترکیبی وجود ندارد.

 

– بنابراین، بیماران مصرف کننده لوودوپا-کربی دوپا یا لوودوپا-بنسرازید میتوانند مکملهای حاوی ویتامین B6 را مصرف کنند.

 

 

1. Principles of Treatment in Parkinson’s Disease 2005.

 

2. Lexicomp Interact 2017.

 

 

ترجمه: دکتر مهدی شاهمیرانی