تداخلات فلوکستین و ترامادول

بیمار خانمی 33 ساله است که پزشک برای وی به علت افسردگی از فلوکستین و جهت کنترل دردهای شدید کمردرد از ترامادول استفاده کرده است:

 

 

R/

Cap.fluoxetine        20mg                  N=100        صبحها یک عدد

                    

 

Tab.Tramadol   100mg               N=20     

 

                                         

✔️ تداخل SSRIها و ترامادول:

 

– ترامادول میتواند باعث ایجاد تشنج شود و داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین نیز میتوانند با کاهش آستانه تشنج باعث افزایش ریسک تشنج شوند، بنابراین خطر تشنج در این بیماران افزایش پیدا میکند.

 

– کمیته ایمنی داروها ( CSM ) در انگلستان گزارش 124 مورد تشنج با ترامادول را به سازمان غذا و داروی آمریکا گزارش کرده است که 20 مورد آن به دلیل مصرف همزمان با داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین بوده است.

 

– ترامادول دارای اثرات مهارکنندگی بازجذب سروتونین-نوراپی نفرین می باشد بنابراین، خطر سندرم سروتونین نیز با مصرف همزمان داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین افزایش پیدا میکند.

 

– کمیته عوارض جانبی استرالیا بر ایجاد عارضه سندرم سروتونین با ترامادول تاکید دارد و اظهار میکند که خطر سندرم سروتونین با دوز بالا یا درصورت مصرف همزمان با داروهای سروتونرژیک افزایش پیدا میکند؛ این کمیته از 20 مورد گزارش سندرم سروتونین با ترامادول، اظهار کرده که 16 مورد آن به دلیل مصرف با داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین بوده است.

 

بنابراین به دلیل افزایش خطر تشنج و سندرم سروتونین، مصرف داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین و ترامادول باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

 

– همچنین علاوه بر این افزایش ریسک این خطرات، کاهش اثربخشی ترامادول با برخی داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین مانند فلوکستین و پاروکستین نیز می باشد که ممکن است نیاز به تنظیم دوز ترامادول برای جلوگیری از کاهش اثربخشی آن وجود دارد؛ در واقع، برخی داروهای ضددرد اپیوییدی به صورت پیش دارو بوده و توسط ایزوآنزیم ( Cyp2D6 ) به متابولیت فعال خود تبدیل میشوند و مصرف همزمان این داروها با داروهای مهارکننده این ایزوآنزیم مانند: فلوکستین و پاروکستین و دولوکستین و بوپروپیون از نظر تئوری میتواند باعث کاهش اثربخشی اپیوییدها شود. این اپیوییدها شامل کدئین ( متابولیت فعال: مورفین)، اکسی کدون ( متابولیت فعال: اکسی مورفون) و ترامادول ( متابولیت فعال: دز متیل ترامادول ) هستند؛ بنابراین، این بیماران ممکن است نیاز به دوزهای بالاتری از این داروهای اپیوییدی داشته باشند.

 

Stockley Drug Interaction Updated 2014.

 

 

ترجمه: دکتر مهدی شاهمیرانی