آیا کلومیپرامین در درمان سندرم قبل قاعدگی توصیه می‌شود؟

به‌عنوان خط اول درمان، ما توصیه به تجویز داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین در زنان با علائم سندرم قبل از قاعدگی که دچار اختلال اجتماعی-اقتصادی* شده باشند و این اختلال با عطف به آینده، مستند شده باشد، می کنیم ( Grade 1B ).

 

– ما بطور معمول، توصیه به تجویز فلوکستین یا سرترالین می کنیم زیرا این دو دارو، بیشترین میزان مطالعه را در درمان سندرم قبل از قاعدگی داشتند و همچنین در درمان این اختلال، مورد تایید واقع شدند. دوز موثر فلوکستین، 20 میلیگرم روزانه و دوز موثر سرترالین، 50 الی 150 میلیگرم روزانه می باشد.

 

– بااین حال، به نظر میرسد که داروهای سیتالوپرام و اس سیتالوپرام هم اثربخشی مشابه با داروهای سرترالین و فلوکستین داشته باشند. دوز موثر سیتالوپرام، 20 الی 30 میلی گرم و دوز موثر اس سیتالوپرام، 10 الی 20 میلیگرم روزانه می باشد. دوز موثر پاروکستین  20 الی 30 میلیگرم روزانه و پاروکستین پیوسته رهش، 25 میلیگرم روزانه می باشد.

 

– این داروها میتوانند بطور مداوم یا از فاز لوتئال ( شروع درمان از روز 14 سیکل) یا هنگام شروع علائم سندرم قبل قاعدگی تجویز شوند.

 

– کلومیپرامین، از دسته داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای، در درمان این اختلال از دارونما موثرتر بود ولی ما بطور روتین استفاده از این دارو را بدلیل بروز عوارض جانبی ( سداسیون، خشکی دهان، افزایش وزن) توصیه نمی کنیم. اگر از این دارو استفاده شود، دوز شروع باید 25 میلیگرم هرشب هنگام خواب باشد و دوز به تدریج تا 150-200 میلیگرم هرشب هنگام خواب افزایش پیدا کند.

 

*socioeconomic

 

 

Uptodate 2017.

 

 

ترجمه: دکتر مهدی شاهمیرانی