انواع و عوارض متفورمین

متفورمین به صورت قرصهای 500 و 850 و 1000 وجود دارد ( دوز 850 میلیگرم در ایران موجود نیست). متفورمین اهسته رهش در ایران با نامهای گلای-وانس و گلومت موجود هست.

 

 

  آپ تودیت:

 

ما توصیه به شروع دارو با دوز 500میلیگرم یکبار در روز در غروب با غذا میکنیم که برحسب نیاز و درصورت تحمل بیمار، دوز بعدی 500میلیگرم میتواند با صبحانه تجویز شود. افزایش دوز برحسب نیاز میتواند به تدریج انجام شود ( یک قرص هریک تا دو هفته) و دوز معمول موثر آن 1500 تا 2000 میلیگرم در روز می باشد و ماکزیمم دوز توصیه شده، 2550 میلیگرم روزانه ( سه قرص 850 میلیگرم در روز) می باشد.

 کسانی که با متفورمین سریع رهش، درمان را شروع کردند و به این نوع متفورمین هم پاسخ خوبی میدهند، باید همین متفورمین سریع رهش را ادامه بدهند و ممکن است فقط مزایای کمی ( little) با فراورده های آهسته رهش وجود داشته باشد.

 

Uptodate 2017.

 

در کل گفته شده عوارض گوارشی متفورمین آهسته رهش خیلی کم شده و تحمل برای بیماران بیشتر شده که با متفورمین سریع رهش هم میتوان با مصرف همراه غذا و به تدریج زیاد کردن دوز دارو، عوارض گوارشی را به حداقل رساند.

 

فارماکوتراپی دیپیرو:

 

عوارض گوارشی متفورمین معمولا خفیف است و میتواند با افزایش دوز دارو به صورت تدریجی و تجویز همراه غذا به حداقل برسد. برحسب گزارشات از تجارب افراد ( anecdotally ) متفورمین اهسته رهش ممکن است برخی عوارض گوارشی را کمتر داشته باشد. طعم فلزی و تداخل با جذب ویتامین ب 12 و هایپوگلایسمی در طول ورزش شدید نیز با متفورمین (هر دو نوع آهسته رهش و سریع رهش) گزارش شده است ولی بطور بالینی، نامعمول است.

 

متفورمین اهسته رهش میتواند با دوز 500 میلیگرم در غروب با غذا تجویز شود و برحسب نیاز و تحمل بیمار، افزایش دوز تا 2000میلی گرم در روز برسد ( این 4 قرص میتواند یکجا مصرف شود). دوز دیگر آهسته رهش 750 میلیگرم نیز بر حسب نیاز تا 2250 میلیگرم روزانه برسد.

تجویز دوبار تا سه بار درروز متفورمین آهسته رهش ممکن است باعث کاهش عوارض گوارشی و بهبود کنترل قند خون داشته باشد ولی تغییری بر کاهش قند خون ایجاد نمی کند.

 

Dipiro Pharmacotherapy; A Pathophysiologic Approach,10th Edition.

 

 

نگاه برخی مقالات و کارازماییها:

 

1. مطالعات فارماکوکینتیک نشان دادند که ماکزیم غلظت سرمی متفورمین  در طی 2-3 ساعت دیده میشود درحالیکه ماکزیمم غلظت سرمی متفورمین آهسته رهش 7ساعت بعد تجویز دیده میشود درنتیجه جذب آهسته تر با متفورمین اهسته رهش اولا عوارض گوارشی را کم میکند ثانیا اجازه تجویز یک بار در روز را میدهد که حتی تا 4 قرص را میتوان یکجا مصرف کرد که این میتواند پذیرش بیماران را مخصوصا برای کسانی که چند دارو مصرف میکنند، افزایش دهد و همچنین طعم تلخ و فلزی کمتری دارد.

همچنین تجویز یک قرص در روز متفورمین اهسته رهش، ایمن و به اندازه تجویز دو قرص متفورمین با رهش سریع موثر بود.

 

Diabetes Care 2006,Apr: 29(4):759-764.

 

2. متفورمین اهسته رهش در مقایسه با متفورمین با رهش سریع، بهتر تحمل میشود. متفورمین اهسته رهش عوارض گوارشی کمتری ایجاد میکند و فرکانس تجویز دوز در آن کاهش پیدا کرده است.

 

– Clinc Pharmacokinetic.2005;44(7):721-729.

 

– Br J Diabetes Vasc Dis.2004;4:273-277.

 

– Br J Diabetes Vasc Dis.2007;7:225-228.

 

 

 

ترجمه: دکتر مهدی شاهمیرانی