هنگامی که داروهای آلرژی حاوی آنتی هیستامین مانند Benadryl را با داروهای درمان تهوع ناشی از حرکت وسایل نقلیه همانند Dramamine  مصرف می کنید باید بسیار محتاط باشید. دیفن هیدرامین ها برای درمانزکام، قرمزی چشم و آب ریزش بینی؛ دیمن هیدرینیت ها در تخفیف تهوع موثرند؛ که ترکیبات فعال و مشابهی دارند و کسالت و خواب آلودگی را افزیش می دهند.

جایگزین کنید: چنانچه تحت درمان با آنتی هیستامین هستید، برای درمان تهوع ناشی از حرکات وسایل نقلیه از داروهای غیر خواب آور استفاده کنید که حاوی ترکیبات فعال مکل زین باشند.