مقایسه انسولین دتمیر با انسولین گلارژین

انسولین دتمیر با نام تجاری لومیر، جز انسولینهای طولانی اثر می باشد که معمولا طول اثر کمتر از 24 ساعت ( 6-24 ساعت) دارد. این انسولین بطور ژنتیک از ساکارومایسز سرویسیه تولید شده است.

 

– ویژگی چشمگیر متمایز کننده آن از انسولین گلارژین ( انسولین طولانی اثر) این است که انسولین دتمیر، کمتر باعث افزایش وزن می شود؛ مکانیسمهای احتمالی این انسولین در ارتباط با افزایش وزن کمتر: عمل انتخابی انسولین دتمیر بر سلولهای کبدی ( هپاتوسلکتیو) بودن آن که باعث مهار تولید گلوکز کبدی بدون اثر بر لیپوژنز میشود و همچنین اثر بر مراکز سیری با ایجاد تغییر بر میزان فاکتورهای سیری، لپتین و گرلین.

 

– انسولین گلارژین، انسولین طولانی اثری است که بطور ژنتیک از اشرشیا.کلی تولید شده است و طول اثر تا 24 ساعت دارد.

 

– به نظر میرسد انسولین دتمیر طول اثر کوتاه تر از گلارژین داشته باشد و مستلزم تجویز دو بار در روز باشد؛ بعنوان مثال، در یک مطالعه 52 هفته ای، شامل تجویز انسولین گلارژین ( یکبار در روز) و تجویز انسولین دتمیر ( یک یا دوبار در روز) در نهایت بهبودی مشابهی در کنترل شاخصهای گلایسمیک دیده شد ولی بیش از نصفی از بیماران، حدود 55% آنها، برای بدست آمدن اپتیموم بهبودی گلایسمیک، نیاز به تجویز دوبار در روز انسولین دتمیر داشتند.

 

– یک فرابررسی در بیماران دیابت نوع دو با تجویز گلارژین یک بار در روز، دتمیر یک یا دوبار در روز و انسولین ان.پی.اچ یک یا دوبار در روز در نهایت مشخص کرد که تقریبا هر سه نوع انسولین، در بهبودی کنترل گلایسمیک، اثرات مشابه داشتند ولی میزان هایپوگلایسمی شبانه و هایپوگلایسمی کل در بیماران مصرف کننده گلارژین و دتمیر از بیماران مصرف کننده ان.پی.اچ کمتر بود و همچنین پذیرش و رضایت بیماران در گروه های دریافت کننده دتمیر و گلارژین بیشتر بود.

 

– در مقایسه با گلارژین که ایجاد پیک نمی کند، انسولین دتمیر ایجاد یک پیک قابل توجه ( حدود 3-9ساعت بعد از تجویز ) می کند. انسولین ان.پی.اچ نیز ایجاد پیک بعد از 4-12 ساعت می کند.

 

– طول اثر گلارژین تا 24 ساعت طول می کشد ( 20 الی بیش از 24 ساعت)- در برخی مطالعات، طول اثر انسولین گلارژین تا 30 ساعت هم گزارش شده است ( Heinemann 2000 ) ولی طول اثر دتمیر به ندرت تا 24 ساعت طول می کشد ( 6 الی 24 ساعت) و طول اثر انسولین ان.پی .اچ ( 18-28ساعت) می باشد.

 

– در کارازماییهای بالینی، چه در بیماران دیابت نوع یک چه در بیماران دیابت نوع دو، برای بدست آمدن اپتیموم کنترل گلایسمیک، اغلب بیماران مستلزم تجویز دو بار در روز انسولین دتمیر می باشند.

 

– انسولین دتمیر قابلیت مخلوط کردن با انسولینهای شروع اثر سریع از جمله انسولین گلولیزین ( آپیدرا) و آسپارت ( نوورپید ) را ندارد زیرا در صورت ترکیب این انسولینها با دتمیر، کینیتیک هر دو نوع انسولین تغییر پیدا می کند.

 

ادمین: تفاوت انسولینهای با شروع اثر سریع ( تفاوت انسولین آپیدرا با انسولین نوورپید) و بررسی بالینی انسولین آپیدرا قبلا در کانال بالین دارو گذاشته شده است.

 

ترجمه: دکتر مهدی شاهمیرانی