تداخلات سیتالوپرام و اس سیتالوپرام

اس سیتالوپرام چه خصوصیاتی دارد؟

جدیدترین دارو از بین داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین، داروی اس سیتالوپرام هست که هم اکنون در ایران با برندهای ایرانی ( لکساتال ، ازیپام و…) و برندهای تجاری سیپرالکس ( cipralex) و لکساپرو ( lexapro ) با دوز ده میلیگرم موجود هست.

 

 

اپ تودیت:

سیتالوپرام حاوی دو استرئوایزومر R و S می باشد که ایزومر S آن یعنی اس سیتالوپرام بطور قوی تر باعث مهاربازجذب سروتونین در مقایسه با ایزومر R می شود.

 

✔️ دوز شروع و نگهدارنده:

 

این داروها باید با حداقل دوز موثر شروع شوند؛ ما سیتالوپرام را با دوز شروع 20 میلیگرم (حداقل دوز موثر) توصیه می کنیم و برای افراد مسن و یا افرادی که به عوارض دارو حساس هستند میتوان با دوز 10 میلیگرم شروع کرد و محدوده دوز درمانی آن 20 الی 40 میلیگرم و حداکثر دوز آن 40 میلیگرم اعلام شده است.

 

ما اس سیتالوپرام را با دوز شروع 10 میلیگرم ( حداقل دوز موثر) توصیه می کنیم وبرای افراد مسن و یا افرادی که به عوارض دارو حساس هستند، میتوان دوز شروع را 5 میلیگرم توصیه کرد، محدوده دوز درمانی 10 الی 20 میلیگرم اعلام شده است.

 

✔️ تداخلات دارویی:

 

هردو دارو اثرات خیلی اندکی برروی سایتوکرومهای کبدی و بنابراین کمترین تداخلات را در بین این داروها دارند؛ سرترالین نیز جایگزین منطقی است که تداخلات دارویی اندکی دارد.

 

✔️ افزایش فاصله Qt:

 

حداکثردوز سیتالوپرام در گذشته 60میلیگرم در روز بوده است ولی به دلیل مشاهده اثرات قلبی وابسته به دوز ( افزایش فاصله Qt و خطر بروز اریتمی تورسید دپوینت) از این دارو، حداکثر دوز روزانه آن در بزرگسالان به 40میلیگرم و در افراد بالاتر از 60سال،دچار نارسایی کبدی ودرصورت مصرف با مهارکننده های (سایتوکروم 2C19 ) مانند سایمتیدین به 20 میلیگرم درروز کاهش داده شده است.

 

آیا اس سیتالوپرام هم باعث افزایش خطر عوارض قلبی می شود؟

 

اگرچه انالیز یک کارازمایی تصادفی شده نشان داد که اس سیتالوپرام هم باعث افزایش فاصله Qt میشود ولی سازمان غذاداروی امریکا اعلام کرد که این افزایش از نظر بالینی معنی دار نبوده و بنابراین این هشدار قلبی برای اس سیتالوپرام درج نشده است.

 

ترجمه: دکتر مهدی شاهمیرانی