درخواست ثبت داروی setipiprant در درمان آلوپسی آندروژنیک

درمانی نوین در آلوپسی آندروژنی

شرکت بیوفارمای کیترا درخواست ثبت داروی جدید را در درمان آلوپسی آندروژنیک به سازمان غذا و داروی امریکا ارایه کرد.

این شرکت درصدد است یک مطالعه انسانی برای اثبات اثربخشی و ایمنی ستیپیرانت اجرا کند.

آلوپسی آندروژنیک یک اختلال ژنتیکی ارثی است که با پسروی خط رویش مو،نازک شدن آن و پیشرفت بیماری به کچلی نسبی یا کامل شناخته میشود.

ستیپیپرانت یک آنتاگونیست خوراکی و انتخابی گیرنده پروستاگلاندین D2 است و ایمنی آن در مطالعات بزرگ متعددی به خوبی اثبات شده است.

تحقیقات اولیه در ریزش مو با الگوی مردانه نشان داد که مردان با این آلوپسی،سطوح افزایش یافته پروستاگلاندین D2 در مناطق کچلی دارند.

در مطالعات پیش بالینی و ازمایشگاهی مهارکننده های پروستاگلاندین D2  مانند  ستیپیپرانت فاز آناژن یا رشد را در چرخه زندگی مو طولانی کرده و موجب رشد مو میشود.

 

1. Medscape News 2015.

 

2. Science Translational Medicine March 21,2016.

 

3. Journal Med Chemistry June 27,2013.

 

4. Fundam Clinic Pharmacology Decbember 2014.