تداخلات دارویی كلردیازپوكساید

مصرف همزمان كلردیازپوكساید با فنوتیازین‌ها، مخدرها، باربیتورات‌ها، الكل، آنتی هیستامین‌ها، داروهای مهاركننده مونوآمیناكسیداز، داروهای بیهوش‌كننده عمومی و داروهای ضد افسردگی، اثرات تضعیف کننده CNS این داروها را تشدید می‌كند.

مصرف همزمان كلردیازپوكساید با سایمتیدین و احتمالاً دی‌سولفیرام ، متابولیسم كبدی كلردیازپوكساید را كم كرده و غلظت پلاسمایی آن را افزایش می‌دهد.

سیگار كشیدن زیاد متابولیسم كبدی كلردیازپوكساید را افزایش می‌دهد و در نتیجه، اثرات درمانی آن را كم می‌كند.

داروهای خوراكی جلوگیری‌كننده از بارداری ممكن است متابولیسم كلردیازپوكساید را كاهش دهند.

بنزودیازپین‌ها ممكن است غلظت سرمی هالوپریدول را كاهش دهند.