تداخلات دارویی کلیدینیوم سی

مصرف همزمان با آنتیاسیدها جذب خوراكی این دارو را كاهش می‌دهد. مصرف این دارو باید حداقل یك ساعت قبل از آنتی اسیدها صورت گیرد.

مصرف همزمان داروهای آنتی كولینرژیك ممكن است موجب تشدید سمیت این داروها شود.

آنتی كولینرژیك‌ها جذب بسیاری از داروها (لوودوپا و كتوكونازول) را از دستگاه گوارش كاهش می‌دهند. كلردیازپو کساید اثرات درمانی لوودوپا را نیز كم می‌كند. بالعكس، مصرف همزمان با دیگوكسین (به علت كاهش حركات گوارشی ) ممكن است منجر به افزایش غلظت سرمی دیگوكسین گردد.

مصرف همزمان كلیدینیوم با مكمل خوراكی پتاسیم ممكن است احتمال بروز زخم‌های گوارشی ناشی از پتاسیم را افزایش دهد. بنابراین، مصرف این داروها باید با احتیاط صورت گیرد.