علوم دارويي يکي از حلقه هاي موثر در نظام سلامت

متن اين پيام به شرح زير است:

با توجه به پيشرفت شگرف و روزافزون  علوم داروسازي در جهان و حضور نخبگان علم داروسازي در کشور ايران، مسلما در چند سال آينده شاهد ترقي هر چه بيشتر اين شاخه از علوم پزشکي خواهيم بود. بديهي است به منظور همگام سازي سطح علمي دانش آموختگان اين رشته با تراز هاي جهاني، بررسي، ويرايش و به روز رساني دقيق برنامه هاي آموزشي داروسازي چه در سطح عمومي و تخصصي يکي از اهداف اصلي متوليان اين رشته مي باشد. از طرفي با توجه به طرح تحول سلامت و نقش برجسته داروسازان  به عنوان يکي از حلقه هاي اصلي درمان بيماران، تصميم گيري و سياست گذاري هاي آموزشي بايد به نحوي انجام گيرد تا شاهد پيشرفت عملکرد و خدمت رساني داروسازان در حيطه هاي خدمات درماني و صنعت داروسازي و کالاهاي سلامت محور باشيم.

خوشبختانه با انجام بازنگري برنامه آموزشي دکتراي عمومي داروسازي و ارتقاي توانايي ها، انتظارات بيشتري از دانش آموختگان اين رشته در اجراي برنامه هاي تحول سلامت از طريق ارتباط موثر با بيمار و پزشک، تجويز منطقي داروها در بيماران بستري و سرپايي و مشاوره دارويي موثر به تيم پزشکي و نيز در صنعت داروسازي از طريق توليد مطلوب داروها و کالاهاي سلامت محور و کاهش وابستگي به بازارهاي دارويي جهاني و کاهش واردات مي رود. بر اين مبنا دانش آموختگان اين رشته همگام با دانش روز دنيا، آشنايي کامل با کليه خصوصيات و کاربردهاي باليني داروهاي موجود در ايران و جهان، توانايي ارائه اطلاعات دارويي به مردم و بيماران و جامعه علوم پزشکي و توليد دارو و کالاهاي سلامت محور (ملزومات دارويي و تجهيزات پزشکي، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، مکمل ها، غذاهاي رژيمي، فرآورده هاي طبيعي و مواد خوراکي و آشاميدني) را دارا هستند.

همچنين با ارتقاي برنامه آموزشي مسلما در سال هاي آتي نقش و حضور داروسازان در بيمارستان هاي کشور بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و جايگاههاي کاري براي حضور متخصصين رشته هاي داروسازي در عرصه هاي باليني نيز بيشتر خواهد شد. همچنين لازم به تاکيد است که افزايش کيفيت آموزش دانشجويان در سطح عمومي و تخصصي از سياست هاي اصلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوده و اميد مي رود با حضور هرچه موثرتر دانش آموختگان دوره هاي عمومي و تخصصي در خدمت به جامعه و همچنين ارتقاي جايگاه علمي کشور شاهد شکوفايي اين رشته از علوم پزشکي کشور باشيم.

در اين راستا از زحمات همکاران محترم معاونت آموزشي و دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي اين وزارتخانه و همچنين تمامي همکاران محترم، مديران و اعضاي هيات علمي دانشکده هاي داروسازي کشور در هدايت و اجراي سياست هاي فوق الذکر، کمال تشکر و تقدير را دارم.