تغيير برنامه آموزشي داروسازي براي دانشجويان خارجي

قائم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت بر لزوم تربيت نيروي انساني داروسازي متناسب با نيازهاي کشور تاکيد کرد .

به گزارش نوین دارو به نقل از آريا، دکتر حميد اکبري در افتتاحيه بيست و هشتمين نشست شوراي آموزش داروسازي و تخصصي که روز گذشته برگزار شد با گراميداشت ياد اساتيد فقيد رشته داروسازي گفت: جاي اساتيدي همچون آقاي دکتر شفيعي، آقاي دکتر فرسام و آقاي دکتر شريعت پناهي که نقش موثري در ارتقاي علوم دارويي و توسعه آموزش اين رشته داشته اند در اين نشست خالي است و ضمن پاسداشت ثمرات اين عزيزان لازم است قدر اساتيد اين رشته که در قيد حيات هستند بدانيم و از اين سرمايه هاي ارزشمند در راستاي توسعه کشور در حوزه داروسازي بهره برداري نماييم.

دکتر اکبري اظهار داشت: از ابتداي دولت يازدهم اقدامات زيادي در راستاي ارتقاي علوم دارويي صورت گرفته که همه دانشکده ها و اساتيد حوزه داروسازي در سطح کشور در اين اقدامات سهيم بوده اند.

 

توسعه کمي علوم دارويي باتوجه به نيازهاي کشور انجام مي شود/ هدف توسعه کيفي اين رشته است

وي گفت: سال 92 که مصادف با آغاز دولت يازدهم بود با درخواست هاي بيشماري براي تاسيس دانشکده داروسازي در شهرهاي مختلف کشور مواجه بوديم و بديهي بود که تاسيس دانشکده داروسازي نه تنها زمينه هاي ارتقا را ايجاد نمي کرد بلکه مبالغ هنگفتي از بودجه دانشگاه را به خود اختصاص مي داد و بعضا با نيازسنجي منطقي در تمامي اين شهرها نيازي به تاسيس دانشکده جديد براي تامين نيروي انساني داروسازي منطقه وجود نداشت.

قائم مقام معاون آموزشي با بيان اينکه بازديدهاي بي شماري براي بررسي اين درخواست ها از دانشگاههاي متقاضي صورت گرفت؛ خاطرنشان کرد: بومي سازي آموزش علوم پزشکي طرحي بود که براي رفع نياز استان هاي کشور به نيروي انساني اجرا شد و از اين طريق ضمن جلوگيري از ايجاد دانشکده هاي مازاد بر نياز کشور، نيروي انساني مورد نياز استان ها با استفاده از سهميه بومي در ديگر دانشکده هاي داروسازي تربيت مي شوند.

دکتر اکبري ساماندهي دانشکده هاي داروسازي در پرديس هاي دانشگاهها را از ديگر اقدامات براي توسعه منطقي علوم دارويي در کشور ذکر کرد و افزود: از سال 92 سعي شد ظرفيت هاي رشته داروسازي در کشور تثبيت شود و باتوجه به نيازسنجي که انجام شد و با کمک همه دانشکده ها ظرفيت رشته داروسازي از سال 92 تاکنون ثابت مانده و سعي شد به ارتقاي کيفي اين رشته پرداخته شود.

 

بازنگري برنامه آموزشي داروسازي عمومي

قائم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت گفت: در برنامه آموزشي دکتراي عمومي داروسازي دانشجويان تا پايان سال دوم تنها دروس علوم پايه را مي گذراندند و با داروسازي آشنا نمي شدند. همين امر موجب دلسردي برخي دانشجويان مي شد.

وي اذعان داشت: برهمين اساس و با بازنگري برنامه داروسازي عمومي قرار شد براي دانشجويان ورودي 94 به بعد آزمون علوم پايه که بعد از سال دوم اخذ مي شد حذف، و پس از گذراندان 180 واحد درسي آزمون جامع براي دانشجويان برگزار گردد.

همکاري با دانشکده هاي داروسازي براي رفع چالش هاي پيش رو

قائم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت از هدف دبيرخانه داروسازي براي ارتقاي کيفيت آموزش اين رشته سخن گفت و اظهار داشت: طي 4 سال گذشته بازديد هاي مکرري از دانشکده هاي داروسازي سراسر کشور انجام داديم. هدف از اين بازديد ها توجه به کيفيت آموزش، يادآوري نقاط ضعف به دانشکده ها و کمک به ايشان براي رفع اين نواقص بوده است.

وي خاطرنشان کرد: دانشکده هاي داروسازي در توليد علم و تحقيق و توسعه پيشرو هستند و سعي مي کنيم با توسعه زيرساخت ها زمينه هاي توسعه کيفي و تقويت دانشکده ها را فراهم نماييم.

دکتر اکبري گفت: باتوجه به توسعه آموزش تخصصي در آينده نزديک نيروي انساني بيشتري به عنوان عضو هيات علمي وارد حيطه علوم دارويي مي شوند که مي تواند بستري براي ارتقاي اين رشته باشد.

تغيير در برنامه آموزش داروسازي براي جذب دانشجويان خارجي

قائم مقام معاون آموزشي اظهار داشت: بازنگري برنامه داروسازي عمومي انجام شد و با ترجمه برنامه آموزش عمومي و تخصصي امکان جذب دانشجوي خارجي بيش از پيش فراهم شده است.

وي با بيان اينکه در اکثر کشورهاي دنيا برنامه هاي داروسازي کوتاه مدت تر بوده و افراد با اخذ مدرک ليسانس داروسازي مي توانند وارد بازار کار شوند گفت: کميته تطبيق برنامه هاي آموزشي در معاونت آموزشي تشکيل شده و برخي دانشکده ها به منظور توسعه جذب دانشجوي خارجي نسبت به تعديل طول مدت دوره براي دانشجويان خارجي اقدام کرده اند.

دکتر اکبري اظهار داشت: دوره هاي Pharm Dجذابيتي براي افرادي که از خارج از کشور براي تحصيل در رشته داروسازي مي آيند ندارد و بايد طول مدت دوره داروسازي براي اين افراد که مي خواهند در خارج از ايران مشغول به کار شوند کاهش يابد. ولي براي افرادي که در داخل جذب مي شود هيچ تغييري در طول مدت دوره نداريم و کما في سابق افراد در همان دوره هاي Pharm Dفارغ التحصيل مي شوند.

وي به ظرفيت خوب کشور براي تربيت نيروي انساني داروساز اشاره کرد و گفت: برنامه اين است که نيروي انساني مازاد بر نياز کشور تربيت نکنيم و با اين برنامه قاعدتا بخشي از ظرفيت هاي دانشکده ها خالي مي ماند که بايد با کمي تغيير در برنامه، با تربيت دانشجويان خارجي از اين ظرفيت ها استفاده کنيم.

ساماندهي پذيرش دانشجو در مقطع دکتراي تخصصي

قائم مقام معاون آموزشي گفت: سابق بر اين آزمون PhDدر 12 رشته برگزار مي شد و با برنامه جديد دبيرخانه اين آزمون ها تجميع شد. همين امر باعث شد تعداد داوطلبان در آزمون 96 به 800 نفر برسد؛ اين در حالي است که در آزمون سال 95 تنها 400 نفر داوطلب داشتيم. اين مسئله نشان دهنده آثار مثبت برنامه هاي اجرا شده طي سال هاي اخير است.

دکتر اکبري با بيان اينکه بحث بر اين بود که پذيرش دانشجو در مقطع دکتراي تخصصي به دانشکده ها واگذار شود گفت: در همين راستا قانوني در مجلس تصويب شد که آزمون کتبي و مصاحبه به ميزان مساوي در پذيرش فرد اثر داشته باشد و بر همين مبنا گروه ها و دانشکده ها بيشتر مي توانند در پذيرش اين دانشجويان مشارکت نمايند.

دانشکده هاي داروسازي در تدوين اسناد توسعه مناطق آمايشي مشارکت کنند

قائم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت با اشاره به جايگاه ويژه داروسازي در کشور گفت: در ليست دانشمندان برتر علوم پزشکي کشور حدود نيمي از اين افراد فارغ التحصيل رشته داروسازي هستند و نقش داروسازان در توسعه مستندات علمي کشور بسيار چشمگير است و اين رشته مي تواند در علوم پزشکي پيشرو باشد.

وي اضافه کرد: برنامه آمايش سرزميني در آموزش عالي سلامت از سال 94 در کشور در حال اجرا است و برنامه هاي داروسازي بايد در قالب اين سند تهيه و پيگيري شود.

دکتر اکبري گفت: سند توسعه مناطق آمايشي که در واقع تعيين کننده نيروي مورد نياز هر منطقه طي 10 تا 15 سال آينده است در حال تدوين است و باتوجه به اينکه در هر منطقه آمايشي چند دانشکده داروسازي داريم اين دانشکده ها بايد در تخمين نيروي مورد نياز در اين رشته با دبيرخانه هاي مناطق آمايشي همکاري داشته باشند.

وي خاطرنشان کرد: در سال هاي گذشته سعي شده نيروي انساني داروسازي باتوجه به نيازهاي کلي کشور تربيت شود ولي توزيع اين نيروها متناسب شرايط استان ها نيست و همين امر باعث شده در برخي مناطق با کمبود و در برخي ديگر با مازاد نيروي داروسازي مواجه باشيم. بايد در اين زمينه برنامه ريزي صحيحي صورت پذيرد.

پيشقدمي دست اندرکاران آموزش داروسازي در اجراي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي

قائم مقام معاون آموزشي به تدوين و اجراي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي از ابتداي سال 94 اشاره کرد و گفت: ترجمان اين برنامه ها در علوم دارويي بايد تدوين و اجرا شود.

وي اضافه کرد: اساتيد حوزه داروسازي در مباحث اجرايي هم پيشرو هستند و وقتي نگاه مي کنيم اين رشته در بسياري از محورهاي برنامه هاي تحول پيشرو است.

دکتر اکبري حرکت به سمت دانشگاههاي نسل سوم را يکي از اين محورها ذکر کرد و گفت: علوم دارويي از جمله زمينه هايي در علوم پزشکي است که تبديل دانش به محصول در آن به صورت ملموس تري صورت مي گيرد و داروسازي در ايجاد مراکز رشد و شرکت هاي دانش بنيان پيشرو است.

وي خاطرنشان کرد: بايد در برنامه هاي داروسازي کارآفريني را ارتقا دهيم به شکلي که دانشجويان تحصيلات تکميلي داروسازي نه تنها نگران شغل نباشند بلکه کارفرين بوده و شغل ايجاد نمايند.

قائم مقام معاون آموزشي حرکت به سمت مرجعيت علمي را از ديگر محورهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي ذکر کرد و گفت: يکي از مصداق هاي مرجعيت علمي اين است که توليد محصولات علمي را ارتقا دهيم و کيفيت اين محصولات به شکلي باشد که دانشمندان ساير کشورها به اين مستندات رجوع کنند. علوم دارويي کشور طي چندسال گذشته پيشرفت چشمگيري در توليد محصولات علمي داشته و ميزان استناد به اين منابع نيز به ميزان قابل توجهي رشد کرده است.

وي بر اهميت توسعه بين المللي آموزش داروسازي تاکيد کرد و گفت: طي اين دوره اقدامات خوبي براي رشد تعداد دانشجويان خارجي شده و به اهداف برنامه پنجم توسعه دست يافته ايم.

دکتر اکبري با بيان اينکه دانشگاه علوم پزشکي زابل طي هفته جاري اولين گروه دانشجويان خارجي را جذب کرده، اظهار داشت: با برنامه ريزي مناسب مي توان زمينه هاي حضور علوم دارويي کشور در عرصه هاي بين المللي و جذب استاد و دانشجوي خارجي را فراهم آوريم.

قائم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت حرکت آموزش علوم پزشکي به سمت مجازي سازي را از ديگر برنامه هاي تحول در اين حوزه برشمرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکي مجازي کشور با همت همکاران راه اندازي شده و ظرفيت عظيمي را براي ارائه برخي دروس به صورت مجازي فراهم آورده است.

وي افزود: با استفاده از اين بستر مي توان برخي دروس را توسط اساتيد دانشگاههاي بزرگ به مناطق دوردست کشور ارائه دهيم و بسترهاي عدالت آموزشي را فراهم نماييم.

دکتر اکبري با اشاره به اهميت ورود داروسازان به عرصه هاي باليني گفت: با برنامه ريزي که طي چندسال گذشته صورت گرفته؛ شاهد حضور مستمر دانش آموختگان اين رشته در بالين هستيم که منجر به منطقي تر شدن تجويز دارو و اجراي اثربخش پروتکل هاي درماني شده است.

قائم مقام معاون آموزشي ارتقاي پاسخگويي به نيازهاي سلامت کشور را مهمترين هدف در برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي ذکر کرد و گفت: با کمک دانشکده هاي داروسازي کشور بايد اين نيازسنجي انجام شود.