تائید مورفین سولفات برای درد مزمن

سازمان غذا و داروی آمریکا به‌تازگی یک مورفین سولفات C-II طولانی‌رهش را با نام تجاری Arymo ER و محصولی از Egalet Corp، برای مدیریت دردهای شدید که نیاز به داروهای اوپیوئیدی طولانی‌مدت و سر ساعت دارند و درمان‌های جایگزین دیگر برای مدیریت دردهای آن‌ها کفایت نمی‌کند، تائید کرد.

این محصول، نخستین داروی تائید شده است که از تکنولوژی انحصاری Guardian متعلق به Egalet بهره می‌برد. این تکنولوژی نوعی رویکرد حائل فیزیکی و شیمیایی برای بازداری از سوءاستفاده از داروها، بدون استفاده از یک آنتاگونیست اوپیوئیدی است. تکنولوژی Guardian منجر به تولید قرص‌هایی می‌شود که دست‌کاری کردن آن‌ها را به‌منظور سوء‌استفاده از آن‌ها، امکان‌ناپذیر می‌کند.

برچسب این دارو دربرگیرنده گزارش‌هایی در مورد سوء‌استفاده از آن از طریق وریدی و خوراکی است اما از راه نازال را شامل نمی‌شود.

اعضای پانل FDA به اتفاق آراء به تائید Arymo ER رأی داده و توصیه کردند که این دارو به‌عنوان یک محصول بازدارنده از سوءاستفاده از طریق خوراکی، نازال و داخل وریدی برای مدیریت درد برچسب‌گذاری شود.

Arymo ER   در 3 قدرت دوزاژی 15، 30 و 60 میلی‌گرمی تائید شده است. انتظار می‌رود داروی مذکور در 3 ماهه ابتدایی سال 2017 وارد بازار دارویی شود.

نتایج برآمده از تست‌های آزمایشگاهی نشان داده‌اند که قرص‌های جدید، در مقایسه با قرص‌های مورفین سولفات طولانی‌رهش که خاصیت بازدارندگی از سوء‌استفاده ندارند، مقاومت بیشتری به بریدن، آسیاب کردن، یا شکستن با استفاده از انواع ابزار دارند.

به دلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی داروی جدید، انتظار می‌رود سوء‌استفاده از آن به روش تزریقی هم مشکل باشد.