یک روش جدید در صنایع غذایی

محققان پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی با همکاری انستیتو پاستور ایران، موفق شدند ضمن اصلاح ژن تولید کننده آنزیم گلوکز اکسیداز و همچنین تغییر میزبان تولید کننده این آنزیم، باعث افزایش حدود 20 درصدی آن شوند.

به گزارش نوین دارو به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا مجید انصاری مدیر گروه پژوهشی طب فراگیر در سرطان پژوهشکده، در خصوص طرح تحقیقاتی انجام شده با عنوان” ارزیابی تاثیر میدان‌های مغناطیسی با فرکانس پایین بر افزایش بیان ژن  گلوکز اکسیداز، گفت: گلوکز اکسیداز،  یک آنزیم با مصارف صنعتی و تحقیقاتی در صنایع غذایی، کیت‌های تشخیصی قند خون و بیوسنسورهای متعدد است که امروزه به صورت بیولوژیک تولید شده و اهمیت استراتژیک فراوانی دارد. لذا هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر میدان‌های مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر افزایش بیان ژن تولید کننده آنزیم glucose oxidase(GOX) در مخمر  “Pichia pastoris GS115” بود.

وی با تاکید بر این نکته که این بررسی با ارزیابی چند مقوله علمی، دستاوردهای با اهمیتی را به همراه داشت، تصریح کرد: استفاده از میدانهای مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین ضمن افزایش تولید حدود 20 درصدی این آنزیم که رقمی قابل ملاحظه در امر تولید آنزیم است؛ باعث افزایش طول عمر مخمرها نیز می‌شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی همچنین با اشاره به اینکه به طور معمول شرایط استرس یا تغییرات محیطی مخمرها باعث ایجاد پروتئاز می‌شود که این امر یکی از دلایل تخریب پروتئین یا آنزیم تولید شده توسط مخمر است، اضافه کرد: در این روش که با بهره‌گیری از میدان ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفت، علاوه بر افزایش طول عمر مخمر، کاهش قابل توجه فعالیت پروتئازی نیز مشاهده شد و همچنین میزان تکثیر مخمر در واحد زمان (Biomass) نیز افزایش یافت.

انصاری افزود: از دیگر دستاوردهای مهم این بررسی که طی آن میزبان بیان ژن آنزیم از قارچ آسپرژیلوس پس از اصلاح ژنی به میزبان مخمر مهندسی شده تغییر یافت، بهبود فعالیت آنزیم و همچنین تولید ترشحی آن بوده که موجبات تسهیل استخراج بدون نیاز به تخریب سلولی و مراحل خالص سازی مربوطه را نیز فراهم آورده است.

وی تصریح کرد: هرنوع داده‌ای که بتواند در ارگانیسمهای مختلف با توجه به سهولت بررسی‌های آزمایشگاهی واقعیتی را به این مجموعه دانشی بیافزاید، می‌تواند در راستای کشف مکانیسم اثر میدان‌ها سودمند واقع شود.

 گفتنی است، نتایج این مطالعه به صورت مقاله‌ای در نشریه بین المللی “Enzyme and microbial Technology” از مجموعه نشریات Elsevier در سال جاری میلادی 2017 به چاپ رسیده است.

گروه طب فراگیر در سرطان پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی، در مطالعات متعددی اثرات قابل توجهی از میدان‌های مغناطیسی با فرکانس خیلی پایین را بر روی سرطان مشاهده کرده‌اند که در ادامه به دنبال یافتن مکانیسم توجیه کننده این اثرات اختصاصی هستند. در این راستا مطالعات دیگری نیز بر روی فرآیندهای مختلف سلولی از قبیل مشخصات رشد و پیام های درون سلولی همچنین تغییرات بیان ژن‌ها انجام می دهند.