رعایت نکردن دوز مناسب داروها ، وزوز گوش ایجاد می کند

به گزارش نوین دارو دکتر نوشین محمد حسینی، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند آسپرین و ژلوفن را جزو داروهایی برشمرد که رعایت نکردن تجویز و مصرف منطقی آنها موجب وزوز گوش می شود.
وی خاطرنشان کرد: تجویز و مصرف منطقی دارو به معنای آن است که برای یک بیمار، داروی مناسب بر اساس وضعیت بالینی فرد با دوز مناسب و در طول مدت مناسب، تجویز شود.
محمدحسینی، مهم ترین دلیل تجویز و مصرف خارج از منطق دارو را در کشور، فرهنگ نادرست مصرف دارو عنوان کرد و گفت: برخی چالش های این حوزه را فرهنگ بیماران در مراجعات مکرر به پزشکان، بیمارستان ها و درمانگاه های متعدد و اعتقاد به خود درمانی تعداد زیادی از آنها تشکیل می دهد.
وی افزود: این چالش ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر افزایش مصرف دارو و تجویز غیر منطقی آن تاثیر گذار است.