طب سنتی بخشی از نظام سلامت کشور شد

طبق مصوبه مجلس؛ وزارت بهداشت موظف به ادغام خدمات تائید شده طب ایرانی در نظام سلامت شد.
به گزارش نوین دارو، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 89 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب ماده 89؛
ح- به منظور تحقق بند 12 سیاست های کلی سلامت، وزارت بهداشت به عنوان متولی امر طب ایرانی سنتی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تائید شده طب ایرانی در نظام سلامت و همچنین سامانه ارائه خدمات آموزشی، پروژهشی و درمانی این حوزه اقدام نمایند.

ي- كليه اعضاء سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام دامپزشكي ملزم به تهيه بيمه مسؤوليت حرفه اي بوده و دستگاه قضائي آن را بعنوان وثيقه قرار تامين بپذيرد. و وزارت بهداشت در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان نظر مشورتی آنها را اخذ کند.

ل- وزارت نفت در مناطق نفت خيز و گاز خيز و شركتهاي معدني بزرگ دولتی در مناطق معدني محل استقرار خود در راستاي مسؤوليت اجتماعي خود و جبران پيامدهاي تهديدكننده سلامت در آن مناطق نسبت به تكميل، تجهيز، ارتقاء خدمات مراكز بهداشتي و درماني خود اقدام نمايند و به خدمت رساني به عموم مردم منطقه در چارچوب نظام سطح بندي خدمات با رعایت ماده 86 همین قانون بر مبناي تعرفه هاي مصوب دولت در مراكز دولتي اقدام نمايند.