مبارزه جدی با قاچاق فرآورده‌های طبیعی و سنتی در کشور ضروری است

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: تفویض اختیاری که یک ماه است به معاونت های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی اختیار شده است در زمینه های توزیع بهتر، مبارزه با قاچاق فرآورده های طبیعی و سنتی، عرضه و مجوز دهی به این فراورده ها بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

امیر حسین جمشیدی، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: درسال های گذشته و بر اساس سیاست ها و اسناد بالادستی تلاش کرده ایم تا فرآورده های طبیعی و سنتی را با کیفیت بهتر و تنوع مختلف مجوز دهیم.

وی بیان کرد: در تنوع فرآورده ها سعی بر این بوده است که درمان بیماری های بسیاری را پوشش دهد یعنی برای اکثر بیماری ها هدف گذاری بوده است که برای هر بیماری حداقل یک فرآورده طبیعی و سنتی داشته باشیم.

جمشیدی اظهار داشت: در ده سال گذشته سازمان غذا و دارو در این زمینه موفق بوده است و تعداد فرآورده ها بسیار زیاد شده است به نحوی که چیزی در حدود یک و دو دهم پروانه در هر روز کاری صادر شده است که این خیلی عدد بزرگی است؛ یعنی از سال 60 تا سال 85 ، 134 فرآورده طبیعی داشته ایم که این عدد امروزه به هزار و 800 فرآورده طبیعی رسیده است.

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: تفویض اختیاری که یک ماه است به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی اختیار شده است در زمینه های توزیع بهتر، مبارزه با قاچاق فرآورده های طبیعی و سنتی، عرضه و مجوز دهی به این فراورده ها بسیار تاثیر گذار خواهد بود و مراجعه کنندگان دیگر نیاز نیست مسافت های طولانی را برای دریافت مجوز به تهران سفر کنند که این عامل موثری در تکریم ارباب رجوع است.