«بدخطی پزشکان» دلیل اصلی تجویزهای اشتباه دارو

رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام‌پزشکی رایج‌ترین اشتباه پزشکی در ایران را در مقوله تجویز دارو و به‌دلیل «بدخطی پزشکان» اعلام کرد.

به گزارش نوین دارو به نقل از همشهري، ايرج خسرونيا گفت: بيشترين اشتباهات در حوزه پزشكي ايران براساس گزارش‌ها و شكاياتي كه به سازمان نظام پزشكي مي‌شود مباحث دارويي است و مقصر اصلي آن نيز بدخطي پزشكان است كه باعث اشتباهاتي در داروخانه‌ها مي‌شود.

وي افزود: همچنين يكي ديگر از عوامل اشتباه در حوزه دارو عدم‌حضور مسئول فني در داروخانه‌هاست و يا اينكه مسئول فني در لحظه تحويل دارو در داروخانه غيبت داشته است كه باعث مشكلات و اشتباهات دارويي شده و در نهايت منجر به شكايت بيماران و تشكيل پرونده در سازمان نظام پزشكي‌ مي‌شود.

اين اظهارات رئيس دادگاه بدوي سازمان نظام‌پزشكي درحالي است كه سال گذشته رئيس سازمان غذا و دارو اظهار اميدواري كرده بود كه طرح نسخه الكترونيك در يك برنامه ۴ يا ۵ ساله در كل كشور استقرار ‌يابد.

در يك‌سال گذشته، نسخه نويسي الكترونيك در شهر يزد به‌صورت پايلوت اجرا شده و پزشكان شهرهاي چناران در استان خراسان‌رضوي، ساوه در استان مركزي، پاوه در استان كرمانشاه، جهرم و استهبان در استان فارس و بابلسر در استان مازندران نيز از نسخه‌نويسي الكترونيك به‌صورت پايلوت استفاده مي‌كنند.

ديناروند درباره اجراي طرح نسخه‌نويسي الكترونيك در كشور مي‌گويد: اجراي طرح نسخه‌نويسي الكترونيك يكي از برنامه‌هاي بزرگ وزارت بهداشت است كه در سال 93به‌صورت آزمايشي و پايلوت در 3شهر انجام شد. اگرچه نسخه‌نويسي الكترونيك را سازمان غذا و دارو پيگيري مي‌كند ولي رئيس اين سازمان معتقد است كه‌ اجراي اين طرح براي بيمه‌ها، حوزه درمان وزارت بهداشت و حوزه IT وزارت بهداشت نيز مهم است؛ يعني آنها نيز از اين طرح بهره‌مند خواهند شد.

ناهماهنگي در دستگاه‌هاي مسئول

اگرچه بيمه‌ها به‌عنوان ذينفع اصلي در اجراي نسخه الكترونيك و پرونده الكترونيك مي‌توانند هزينه‌هاي خود را كاهش دهند، اما ناهماهنگي بسياري ميان آنها و وزارت بهداشت وجود دارد. تير‌ماه ســال گذشته شوراي‌عالي بيمه 2سازمان بزرگ بيمه‌اي كشور يعني تأمين‌اجتماعي و بيمه ســلامت ايرانيان را موظف كرد براي يكسان‌شــدن خدمات بيمه پايه در كشور و رفع امكان هرگونه سوءاستفاده، حداكثر تا شــهريور تمــام دفترچه‌هاي كاغذي خــود را حذف و به جــاي آن از كارت‌هاي هوشمند الكترونيك سلامت استفاده كنند. مرداد 94 تقي نوربخــش، مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعــــي در وعده‌اي جديد از روند حــذف تدريجي دفترچه‌هاي بيمه تأمين اجتماعي از شهريور94 خبر داد؛ البته چنــد روز بعد از ســوي روابط عمومي اين ســازمان اعلام شد كه در مرحله نخســت تنها دفترچه كاغذي بيماران خاص حذف مي‌شود؛ چراكه شــمار بيماران خاص 320هزار نفر است كه بيشترين هزينه‌ها و بيشترين تسهيلات را نياز دارند. اجراي اين وعده هم به ماه‌هاي مهر و آبان و حتي اواخر سال94 موكول شد و در نهايت هم اجرايي نشد.