واگذاری ترخیص تجهیزات پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی

به گزارش نوین دارو محمود بیگلر با اشاره به ابلاغ رئیس سازمان غذا و دارو به معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور درباره صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی گفت: هم اکنون اجرای این طرح از دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفته و دانشگاه هایی که بستر مناسب داشته باشند به زودی اضافه خواهند شد.
 
وی افزود: استفاده از توان بالقوه معاونت های غذا و دارو سراسر کشور  به عنوان بازوان اجرایی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در سراسر کشور، واگذاری تصدی غیر حاکمیتی به دانشگاه ها، رفع تمرکز زدایی و استفاده از توان بالقوه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی در امور تجهیزات پزشکی از جمله اهداف اجرای این طرح است.