ميزان ابتلاي «نوزادان» به «آب سياه» كم است

به گزارش نوین دارو دكتر حيدر اميني، متخصص چشم و فلوشيب گلوكوم با بيان اين مطلب افزود: نوزادان هم به گلوكوم مادرزادي مبتلا مي شوند؛ اما ميزان آن آنقدر كم است كه نبايد والدين نگران بشوند؛ يعني از 50 تا 6 هزار نوزاد يك نفر مبتلا مي شود.

وي ادامه داد: حدود نصف موارد هنگام تولد علامت دارد و بعد در سال اول علامت مشخص مي شود و به ندرت در سال هاي دوم و سوم علامت دار مي گردند.

اين متخصص چشم و فلوشيب گلوكوم در ادامه افزود: ترس نوزاد از نور، يعني وقتي نور به چشم نوزاد بتابانيم، چشم خود را مي بندد. اين دست از كودكان بايد تحت عمل جراحي قرار گيرند و در خيلي موارد عمل جراحي موفقيت آميز بوده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه كسي كه آب مرواريد عمل كرده و بعد از گذشت يك ماه به بيماري مگس پران مبتلا شده است آيا اين بيماري به دليل عمل جراحي است؟، گفت: مگس پران ارتباطط با عمل جراحي آب مراوريد ندارد. احتمالا كدورتي در زجاجيه چشم داشته است.

وي ادامه داد: يعني تغييراتي كه در زجاجيه چشم اتفاق مي افتد و به ندرت همراه با پارگي يا سوراخ در شبكيه چشم مي باشد. نگران كننده نيست؛ و بيمار براي درمان مگس پران مراجعه كنند كه با ليزر ـ كرايو درمان مي شود.

امینی در ادامه تاكيد كرد: مگس پران با آب مرواريد ارتباط ندارد. اگر هم از قبل وجود داشته باشد به علت آب مرواريد آن را نمي توان ديد و عمل آب مرواريد كه انجام مي شود چشم بيش تر مگس پران را مي بيند.

وی در خصوص خارش چشم در ابتداي صبح اظهارداشت: اين فرد ممكن است به خشكي چشم مبتلا باشد. خشكي چشم شايع ترين علت مراجعه بيمار است چون علامت دار است. با افزايش سن و مصرف دارو هم ممكن است ايجاد شود. گاه خود به خود ايجاد مي شود. با آلدگي هوا هم تشديد مي شود.