در تهران به حوزه سلامت ظلم شد

سید حسن هاشمی ادامه داد: اما در حال حاضر وزارت بهداشت براي احداث بيمارستان، مراکز جامع خدمات سلامت و پايگاه هاي بهداشت بايد يکي دو سال فقط براي مشخص شدن مکان احداث، تلاش کند.
دکتر هاشمي ضمن تقدير از همراهي هاي دکتر قاليباف شهردار تهران با وزارت بهداشت، گفت: در زير مجموعه ها همکاري ها  مناسب نيست و بين پول و مردم خيلي انصاف مي خواهد که مردم را انتخاب کنيم و مقام معظم رهبري نيز مي فرمايند همه وجودمان را بايد براي خدمت به مردم به کار بگيريم.
وزير بهداشت تاکيد کرد: برخي از دستگاه ها از اول انقلاب با هدف رسيدگي به محرومين و مستضعفان تشکيل شدند و در حال حاضر فقط به فکر صرفه اقتصادي، تراز مثبت و سود بيش از چند ده درصدي هستند و اگر پروژه اي اين شرايط را نداشته باشد، در آن مشارکت نمي کنند اما فلسفه وجودي آنها در ابتدا، رسيدگي به مستضعفان بوده است.
دکتر هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود، اظهار داشت: از دانشگاه علوم پزشکي ايران به دليل مشارکت در ساخت دو پروژه مهم درماني در حوزه سوختگي و بيماري اعصاب و روان تقدير مي کنم و دو دانشگاه ديگر علوم پزشکي پايتخت با  وجود مشکلات کمتر نسبت به اين دانشگاه، در اين حوزه وارد نشده اند و اميدوارم که معاونت اجتماعي وزارت بهداشت هم در جهت تشويق خيرين براي مشارکت در ساخت اين مرکز، نهايت تلاش خود را کند.
وزير بهداشت ساخت اين بيمارستان را بسيار ارزشمند خواند و گفت: اصل کار ما، ساخت ساختمان نيست بلکه خدمت و استفاده نيروي انساني از اين فرصت براي ارائه خدمات به مظلوم ترين و بي گناه ترين بيماران، اهميت دارد.
دکتر هاشمي تاکيد کرد: وزارت بهداشت نهايت تلاش خود را براي متقاعد کردن بيمه ها به حمايت بيشتر از بيماران اعصاب و روان به کار مي بندد اما تا کنون موفق به اين کار نشده ايم زيرا عالم سياست، خيلي پيچيده است و ما با سادگي و صداقت به دنبال حل مسائل هستيم و سياست، امر پيچيده اي است و اگر چه پيگيري هاي ما ادامه خواهد يافت.
وزير بهداشت در پايان يادآور شد: بيماران اعصاب و روان در طرح تحول سلامت، اولويت دارند و اميدواريم افرادي که عنوان مي کنند پيشگيري مقدم بر درمان است، اين بيماري ها را در کشور زياد نکنند زيرا بخشي از آن، اکتسابي است و لازم است که مسئولان کشور، با رعايت برخي رفتارها و سخنان، باعث شوند مردم با آرامش بيشتري زندگي کنند.