دخل و خرج بیمارستان ها همخوانی ندارد

محمد حاجی آقاجانی ادامه داد: مشکل دیگر، بروکراسی پیچیده در مدیریت بیمارستان هاست که خدمات را با تاخیر همراه کرده‌ است و باید از طریق اداره بخش خصوصی یا هیئت امنایی چابک سازی شود.
 
وی افزود: مشکل سوم رشد بالای علم پزشکی در کشور و تاخیر مدیریت بیمارستانی برای تطابق با این علم است، به همین علت نیازهای امروزه کشور هنوز برآورده نشود.
 
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بسیار از مدیران بیمارستان‌های دولتی کشور هنوز آموزش های لازم را ندیده اند، گفت: در طرح تحول سلامت به این علت بیمارستان ها در اولویت بود که گرانترین نیروها و خدمات در بیمارستان ها ارائه می شود؛ اما مدیران در این طرح به روز نبودند.
 
وی افزود: 40 هزار تخت بیمارستانی و همچنین تجهیزات سرمایه ای کهنه را نوسازی کرده ایم و بخش های تخصصی در هزار و 100 پروژه به صورت زیر ساخت در بیمارستان های دولتی جایگزین شد.
 
آقاجانی گفت: نظام پرداخت حقوق ثابت تبدیل به نظام پرداخت مبتنی ‌بر عملکرد شد و اعتبار بخشی با 900 ‌سنجه برای افزایش کیفیت خدمات درمان صورت گرفته است و برنامه امروز نیز در راستای برنامه های وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت است.
 
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: توانمندسازی مدیران، اجرای هرچه دقیق تر اهداف طرح تحول سلامت را سرعت می‌بخشد، تا در نهایت بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.