ایجاد 1100 واحد اختصاصی زایمان در دستور کار است

محمد حاجی آقاجانی هدف از افتتاح و راه اندازي واحدهاي اختصاصي زايمان را تشويق و ترغيب مادران به زايمان طبيعي بيان کرد و افزود: وجود اين واحدهاي اختصاصي زايمان امکان حضور همراه در کنار مادر را ايجاد مي کند و باعث مي شود عفونت هاي بيمارستاني به ميزان قابل توجهي کاهش يابد و راه اندازي اين واحدها به همراه 5 برنامه ديگر براي زايمان طبيعي باعث شده که ميزان سزارين 6.5 درصد کاهش داشته باشد.
معاون درمان همچنين از راه اندازي 1000 تخت روانپزشکي جديد در 78 شهر خبرداد و افزود: 12 خدمت در حوزه روانپزشکي وارد کتاب تعرفه خدمات سلامت شد که بايد تحت پوشش بيمه نيز قرار بگيرند.
دکتر آقاجاني يکي از برنامه هاي حوزه درمان را مراقبت هاي بيماري هاي رواني بعد از ترخيص بيان کرد و افزود: اين برنامه در 5 دانشگاه علوم پزشکي کشور به صورت پايلوت در حال اجرا است.
وي از دو برنامه ملي درمان سکته هاي قلبي در قالب بيمارستان 247 و درمان سکته هاي مغزي در قالب بيمارستان 724 خبر داد و گفت: در حال حاضر 54 بيمارستان در کشور در قالب بيمارستان 247پذيرنده و ارائه دهنده خدمات درمان سکته قلبي و 55 بيمارستان در قالب بيمارستان 724 ارائه دهنده خدمات درمان سکته مغزي است.