سنجه‌های داروخانه‌ها اثربخش می‌شود

به گزارش نوین دارو دکتر فاطمه ایزدپناه در پاسخ به این سؤال که سنجه‌های اعتباربخشی در بخش داروخانه‌ها به چه صورت لحاظ شده است؟ اظهار کرد: «داروخانه‌ها تلاش کردند سنجه‌هایی با شاخص‌های کیفی را موردنظر قرار دهند.»

وی ادامه داد: «اگرچه تعداد این سنجه‌ها قابلیت افزایش در آینده را داراست اما سنجش‌هایی انجام شده تاکنون، به‌عنوان مراحل مقدماتی بوده و به بررسی بیشتری نیاز دارد.»

دکتر ایزدپناه گفت: «برای سنجش استانداردهای تعریف شده نیاز به برگزاری دوره‌های جدید احساس می‌شود زیرا که تنوع سطح خدمت در کشور وجود دارد و  بایسته است سنجه‌های جدید در تمامی آن‌ها بررسی شود.»

مدیر داروخانه‌های بیمارستانی سازمان غذا و دارو در پایان تصریح کرد: امید آن داریم که با بهبود  مواردی که برای داروخانه‌های بیمارستانی در بخش‌های مدیریتی، اقتصادی و کیفیت خدمات در نظر گرفته‌شده، سنجه‌های داروخانه‌ها اثربخش شود.