روزی 1000 نفر!

آماردقیقـی از میـران سـکته مغـزی در کشــور مــا وجــود نــدارد ،امــا بــا توجــه بــه آنکــه ریســک فاکتــور ابتـلا بــه بیماری هــای غیرواگیــر مزمــن افزایــش یافتــه اســت، بــه نظــر می رســد آمــار ســکته های مغــزی بــالا رفتــه باشــد. بــه گفتــه رییــس انجمــن ســکته مغــزی ایــران، روزانــه هــزار نفــر در ایــران دچــار ســکته مغـزی می شـوند کـه ایـن آمـار از مقایســه ایــران بــا ســایر کشــورها بــرآورد شــده اســت. درحقیقــت، اگـر جمعیـت تهـران و حاشـیه آن را 15 میلیـون نفـر در نظـر بگیریـم ، روزانـه 200 نفـر در تهـران دچـار ســکته مغــزی می شــوند کــه ایــن رقــم در جمعیــت 85 میلیونــی بــه 1000 نفــر می رســد. ســبک زندگــی ایرانی هــا تغییــر کــرده و بی تحــرک و چــاق شــده اند و رژیــم غذایــی ســالم و مناســب نیــز ندارنــد، از طرفــی ســن ابتــلا بــه ســکته مغــزی در ایــران 20 تــا 40 ســال بــرآورد شــده یعنــی گـروه فعـال جامعـه بیشـتر سـکته می کننــد. تعــداد افــرادی کــه در ایـن گـروه سـنی سـکته می کننـد، دو برابـر مبتلایـان بـه ام اس در ایـن گــروه ســنی اســت و می تــوان نتیجـه گرفـت شـیوع سـکته مغزی 2 برابــر اماس اســت. حــال نکتــه قابل توجــه ایــن اســت کــه چــه اقداماتـی برای پیشـگیری از سـکته مغــزی در کشــور انجــام شــده …