Ilaris

ســازمان غــذا و داروی امریــکا بــه تازگــي اضافــه شــدن ســه مــورد جدیــد بــه مــوارد مصــرف داروي ایاریس(کاناکینومــاب) را تاییــد کــرده اسـت.
– تب مدیترانه اي خانوادگي :
هــر ســه نــوع ســندروم جــز بیماري هــاي وراثتــي بــوده و بــا حمــات دوره اي تــب و التهــاب و دردهــاي شــدید مفصلــي مشــخص مي شــوند. پیــش از ایــن هیچ گونــه درمــان ثابــت شــده اي بــراي بیماري هـاي مـودر اول یـا دوم وجـود نداشــت .
ایاریــس ميتوانــد عــوارض جــدي زیــادي شــامل احتمــال عفونت هــاي جــدي ایجــاد کنــد و باعــث کاهــش توانایــي سیســتم ایمنــي در مقابلــه بــا عفونت هــا شــود. ســایر عــوارض جانبــي شــامل ســرکوب سیســتم ایمنـي و واکنش هـاي آلرژیـک اسـت …