نگاهی به نسخه های درمانی دیابت نوع I و II


دیابــت شــیرین یکــی از شــایع ترین بیماری هــای مزمــن در دنیاســت کــه میلیون هــا نفــر بــه آن مبتلا هســتند. نســخه های دارویــی ایــن بیمــاری کــه در ادامــه درج شــده، نمونــه هســتند و پزشــک معالــج می توانــد بـا نظـر خـود داروهـا، روش اسـتفاده از آنهــا و روش هــای دیگــر درمانــی را تغییــر دهــد.
نســخه های گــروه A :بیمــار در ایـن گـروه دچـار دیابـت نـوع یـک اســت.نکتــه: مهم تریــن داروی ایــن بیمــاران انســولین اســت کــه تنظیــم دوز آن بســیار اهمیــت دارد
نکته ها:
• در رونــد درمــان دیابــت نــوع 1 و نــوع 2 می تــوان از داروهــای معرفی شــده بــه روش هــای مختلــف اســتفاده کــرد کــه بــه نظــر پزشــک معالــج و شــرایط و قندخــون بیمــار بســتگی دارد.
• در کنتــرل دیابــت نــوع 1 می تــوان از داروهـای خوراکـی مثـل متفورمیـن بـا نظـر پزشـک نیـز اسـتفاده کـرد.
• نتیجــه بهتردرمــان زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بیمــار داروهــای خــود را مرتــب و دقیــق همــراه رژیــم غذایــی و ورزش مصــرف و قندخــون خــود را مرتــب چــک کنــد.
• تنظیــم دوز انســولین ها بایــد فقــط به وســیله پزشــک معالــج انجــام گیــرد و خودســرانه نبایــد مقــدار آن هــا را کــم یــا زیــاد کــرد …