هر آنچه باید درباره عمل لیزیک بدانیم

لیزیک چیست؟

لیزیـک انجـام عمـل جراحـی قرنیـه بــا لیــزر اگزایمــر بــرای کاهــش یــا اصــاح عیــوب انکســاری چشــم اســت.

تفـاوت بیـن لیزیـک، فمتولیزیک، لازک و PRK؟

در جراحــی لیزیــک پــس از برداشــتن فلــپ (ورق نازکــی)از قرنیــه لیــزر انجــام می شــود و بعــد از انجـام لیـزر، پزشـک فلـپ قرنیـه را بــه جــای خــود برمی گردانــد.
در جراحــی فمتولیزیــک، بــرش فلــپ قرنیــه بــا دســتگاه بیــزر فمتوســکند انجــام می شــود کــه دقــت بالایــی در ایجــاد فلــپ بــا ضخامــت مشــخص دارد.
در جراحــی لازک، اپی تلیــوم ســطح قرنیــه بــه کمــک الــکل برداشــته و ســپس از لیــزر اگزایمــر اســتفاده می شــود و مجــدد فلــپ اپی تلیــان را ســرجایش برمی گرداننــد. بعــد از عمــل از لنــز تماســی پانســمانی بــه مــدت ۳ تــا 4 روز تــا زمــان ترمیــم مجــدد اپیتلیــوم اســتفاده می شــود.
در جراحــی PRK ،اپیتلیــوم ســطح قرنیــه بــه روش مکانیکــی یــا بــا الــکل برداشــته و پــس از انجــام لیــزر اگزایمــر از لنــز پانســمانی روی ســطح قرنیــه تــا بهبــود اپیتلیــوم اســتفاده می شــود…