دندانپزشکی در مبتلایان به اختلال عملکرد غده تیروئید

غــده تیروئیــد یکــی از غــدد درون ریــز بــدن اســت کــه در قســمت قدامــی گــردن و بــه صــورت دو طرفــه قــرار گرفتــه و مســئول تولیــد و ترشــح ســه هورمــون تیروکســین، تری یدوتیرونیــن و کلســی تونین اســت. هورمون هــای تیروکســین و تری یدوتیرونیــن نقــش مهمــی در رشــد، تنظیــم متابولیســم و حــرارت بــدن و هورمــون کلســی تونیــن نقــش اساســی در رشــد اســتخوان ها و تنظیــم کلســیم و فســفر ســرم دارنــد. اختــال در عملکــرد غــده تیروئیــد از بیماری هــای نســبتا شــایعی اســت کــه تظاهــرات بالینــی گســترده ای شــامل اختــال در عملکــرد بــه صــورت تحــت بالینــی تــا وضعیــت حــاد تهدیــد کننــده زندگــی، دارد: ایــن فرآینــد در ابتــدا آرام و بــدون علامــت اســت کــه علائــم غیراختصاصــی آن در طــی ماه هــا و ســال ها بــروز کــرده و در صــورت بـروز اسـترس بصـورت حاد تشـدید می شــود. اختــلال در عملکــرد غــده تیروئیــد بــه صــورت کــم کاری یــا پــرکاری تیروئیــد بــروز می کنــد …