تیامین

تیامیـن ( ویتامیـن B1 )یـک ویتامین محلـول در آب از گـروه ویتامین هـای B اســت کــه بــرای متابولیســم پروتئین هــا، کربوهیدرات هــا و چربی هــا ضــروری اســت. تیامیــن بــه عنــوان کوفاکتــور بســیاری از آنزیم هــا نقــش ایفــا می کنــد و در همــه ســلول های بــدن بــرای تولیــد ATP از طریــق چرخــه کربــس ضــروری اســت. بیوشیمی و فارماکوکینتیک تیامیــن بــه عنــوان کوآنزیــم بیــش از ۲4 آنزیــم عمــل می کنــد کــه مهم تریـن آنهـا عبارتنـد از: پیـرووات دهیدروژنـاز (بـرای تولیـد انـرژی در چرخــه کربــس)، ترانــس کتــوالز (دخیـل در متابولیسـم گلوکـز، تولیـد آمینواســیدهای شــاخه دار، تولیــد و حفــظ غشــای میلیــن) و آنزیــم ۲ – اکسـوگلوتارات دهیدروژنـاز (دخیـل در ســنتز اســتیل کولین، GABA و گلوتامــات) وجــود تیامیــن همچنیــن در عملکــرد شــانت هگزوزفســفات کــه یــک مســیر آنابولیــک در قشــر غــدد فوق کلیــوی، لوکوســیت ها، اریتروســیت ها و بافت هــای غــدد پســتانداران اســت، ضــروری اســت. تیامیــن در مســیر تولیــد انــرژی از گلوکــز نیــز نقــش حیاتــی دارد، به ویــژه در سیســتم عصبــی مرکــزی کــه نیازمنــد تامیــن مــداوم گلوکــز اســت. تیامیــن همچنیــن نقــش اســتیل کولین را در مغــز تقلیــد می کنــد و ممکن اســت نقــش احتمالــی آن را در بیمــاری آلزایمــر و ســایر انــواع فراموشــی ها توضیــح دهــد…