نگاهی به درمان بیماری پارکینسون

یکــی از شـــایع تـــــرین بیماری هــای مغــز و اعصــاب بیمــاری پارکینســون اســت کــه اغلـب در سـنین بـالای 30 سـال بــروز می کنــد. ایــن بیمــاری خــود را بــا علائــم زیــر نشــان می د هــد :
• برادی کینــزی یــا آهســته شــدن حــرکات
• ریجیدیتــی یــا ســفتی انــدام کــه در تشــخیص ایــن بیمــاری بســیار تاثیرگــذار اســت.
• بلاک موتـور یـا توقـف فعالیـت عضانـی
• از بیـن رفتـن رفلکـس پوسـچرال یــا عــدم توانایــی حفــظ وضعیــت انـدام در برابـر عوامـل خارجـی.
• ترمــور اندام هــا در حــال اســتراحت کــه در تشــخیص ایــن بیمــاری تاثیرگــذار اســت.
• ایجــاد وضعیــت خمیــده شــدن تنــه
شـروع ایـن بیمـاری در اکثـر مواقـع شروع پارکینسون بــه صــورت غیــر قرینــه اســت و اغلــب بــا ترمــور در یــک دســت و درد شــانه همــراه اســت و می توانــد باعــث کاهــش حــرکات دســتی کــه دارای ترمـور اسـت شـود. پیشـرفت ایــن بیمــاری تدریجــی اســت و بــا افزایــش شــدت آن بیمــار از انجــام کارهــای معمــول ناتــوان و کــم تحــرک می شــود…