مرا به خاطر داشته باش!

روز جهانــی آلزایمــر (۲۱ ســپتامبر) در ســال ۱۹۹۴ بــه مناســبت دهمیــن ســالگرد تأســیس ســازمان جهانــی آلزایمــر نامگــذاری شــد و بــه طــور چشـمگیری از آن زمـان تاکنـون رشـد کــرده اســت؛ از جملــه سلســله ای از رویدادهــا کــه در حــال حاضــر بــا عنـوان (مـاه جهانـی آلزایمـر) شـناخته می شـود. سـالانه بسـیاری از کشـورها بــرای پیشــبرد دســتاوردهای حرکــت جهانــی آلزایمــر در ایــن اتفــاق مهــم شــرکت می کننــد. ســازمان جهانــی آلزایمــر، فدراســیون بین المللــی متشــکل از ۸۵ انجمــن آلزایمــر در سراســر جهــان اســت. هــر کــدام از اعضــای آن، یــک انجمــن آلزایمــر غیرانتفاعــی هســتند کــه از افــراد مبتــلا بــه ایــن بیمــاری و خانواده هــای آنــان حمایــت می کنـد…