اقتصاد داروخانه های خصوصی آسیب پذیر است

هــدف اصلــی از تاســیس داروخانه هــای گیاهــی در اصــل ســاماندهی بــه عرضــه گیاهــان دارویـی در کشـور اسـت. می دانیـد کـه در کشـور مـا سالهاسـت کـه داروهــای گیاهــی را عطاری هــا عرضــه می کننــد امــا متاســفانه بــر عطاری هــا نظــارت کامــل وجــود نــدارد و مــا در عطاری هــا پزشـک نداریـم. مشـکلی هـم کـه در ســال های اخیــر پیــش آمــده، ایــن بــود کــه از طریــق ماهــواره و شــبکه های مجــازی تبلیغــات از گیاهــان دارویــی شــده اســت. گســتردهای در خصــوص اســتفاده لاغـری قطعـی بـا داروهـای صد در صـد گیاهـی، چاقـی، افزایـش قد و مـوارد ایـن چنینـی را خیلـی تبلیـغ گیاهـی صـد در صد ایمن هسـتند و می کننـد و مدعـی هسـتند داروهای اثربخشـی فوق العـاده ای دارنـد. این اسـت کـه اخیـرا مـردم بـه سـمت داروخانه هـای گیاهـی تمایـل پیـدا آمــاری کــه معاونــت طــب ســنتی کرده انــد. وزارت بهداشــت منتشــر کــرده نشــان می دهــد کــه در 4-5 ســال اخیــر تعــداد عطاری هــای 4 برابــر شــده اســت. وقتــی رقابــت بیــن عطاری هــا خیلــی زیــاد می شــود، برخــی بــه ســمت عرضــه نیســتند رو می آورنــد. محصولاتــی کــه واقعــا طبیعــی در داروهایــی کــه بــرای لاغــری محصـولات ادرارآور یـا اسـهال آور توصیــه می شــود، عمدتــا از اســتفاده می کننــد کــه باعــث لاغــری موقــت فــرد می شــود. یــا محصــولات چاقکننــده ای بــه بــازار آمــده کــه ادعــا می کننــد …