جنجال بر سر تاسیس داروخانه های گیاهی

تاســـــیس داروخانه هــای گیاهــی موضــوع داغ ایــن روزهــای حــوزه غــذا و دارو اســت کــه صنــف داروســازی و داروخانــه داران بــا آن مخالــف هســتند. تــا جایــی کــه بــا برگــزاری جلســات متعــدد و حتــی تجمــع روبــروی وزارت بهداشــت بــه نشــانه اعتــراض خواســتار لغــو ایــن آیین نامــه شــدند. 16 مــرداد بــود کــه جمعــی از داروســازان و داروخانــهداران مقابــل ســاختمان وزارت بهداشــت بــه نشــانه اعتــراض تجمــع کردنــد و بــا در دســت گرفتــن پلاکاردهــا و دســت نوشــته هایی بــا شــعارهای اعتراض گونــه خواســتار بازنگــری وزارت بهداشــت در ایــن مــورد شــدند. همچنیــن خواســتار ملاقــات نماینــده صنــف داروســازان و اعتراض کننــدگان بــا وزیــر بهداشــت بودنــد کــه در نهایــت مــورد موافقــت قــرار نگرفــت و وزیــر بهداشــت حاضــر بــه پذیــرش هیــچ نماینــدهای از ســوی داروســازان نشــد و گفتنــد وزیــر در ســاختمان وزارت بهداشـت حضـور نـدارد. بــه گفتــه متحصنیــن، دكتــر اكبــرى، قائــم مقــام آموزشــى وزيــر بهداشــت، نماينــدگان منتخــب تحصــن داروســازان را كــه بــراي مشــورت بــه ايشــان مراجعــه كردنــد، پشــت در بســته نگــه داشــت و از مذاكــره خــوددارى کــرد…