روز جهانی سلامت جنسی

انجمــن جهانــی سـلامت جنســی در ســال ۲۰۱۰ میـلادی، همــه اعضــای خــود و ســازمان های مردم نهــاد را فراخوانــد تــا هــر ســال در روز ۴ ســپتامبر، روز جهانــی ســلامت جنســی، بــرای ارتقـای آگاهـی اجتماعـی دربـاره ســلامت جنســی در سراســر دنیــا تــلاش کننــد. اولیــن روز جهانــی سلامت جنسـی بـا شـعار (اجـازه بــده دربــاره اش صحبــت کنیــم) بــا هــدف شکســتن تــرس و تابوهــا در مــورد امــور جنســی برگــزار شــد. ایــن موضــوع در اجتماعــات گوناگــون مطــرح و موجــب بحث هــای فراوانــی بیــن نســل های مختلــف شــد. در سـال ۲۰۱۱ ،ایـن روز جهانـی بر سـلامت جنسـی جوانـان بـا شـعار »سـامت جنسـی جوانـان: حقـوق و مســئولیت های تقســیم شــده« تمرکــز داشــت. ایــن موضــوع، نتیجــه آغــاز فعالیت هــای انجمــن بین المللــی سـلامت جنســی در حــوزه جوانــان و یکــی از رویدادهـای سـال جهانـی جوانـان بــود کــه به وســیله ســازمان ملــل متحــد اعـلام شــد. در انجمــن جهانــی سـلامت جنســی، اعضــای متفاوتــی از کمیتــه مشــورتی و کمیتــه امــور جوانــان بــا ســازمان دهی طیــف وســیعی از فعالیت هــا در کشــورهای مبــدأ خــود از میزگردهــا گرفتــه تــا همایش هــا و نمایشــگاه های هنــری، ایــن روز را برگــزار کردنــد. در ســال 2٠١2 ،محــور اصلــی روز جهانـی سلامت جنسـی، اقلیت هـا و تنـوع بـا شـعار (در دنیـای تفاوت هـا، ســلامت جنســی بــرای همــه) اعــلام شــد. بــر همیــن اســاس در سراســر جهــان بــرای بزرگداشــت ایــن روز، فعالیت هایــی در رابطـه بــا گروه هــای انســانی همچــون ســالمندان، افــراد ترنس سکشـوال، معلـولان و مهاجـران انجـام گرفـت…